Nyheter Fisk, Statistik

I Finland odlades i fjol 14,9 miljoner kilo fisk till människoföda. Mängden var 1,4 miljoner kilo större än 2014. Av Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik över vattenbruket framgår att värdet på produktionen av odlad matfisk inte förändrades på grund av det minskade priset året innan.

Bild: Finlands Fiskodlarförbund rf

Regnbågen är fortfarande den viktigaste arten av odlad matfisk, trots att produktionen har minskat sedan toppåren på 1990-talet. 13,9 miljoner kilo regnbåge producerades, vilket var mer än 90 procent av hela matfiskproduktionen. Produktionen av odlad sik uppgick till 0,8 miljoner kilo, vilket var nästa lika mycket som 2014. Av andra odlade matfiskarter, såsom öring, röding, stör, gös och harr, odlades totalt cirka 0,2 miljoner kilo. Drygt 0,4 miljoner kilo rom från regnbåge producerades som livsmedel.

Producentpriset på regnbåge sjönk

Värdet av produktionen av regnbåge för producenten var 46,1 miljoner euro och av sik 7,1 miljoner euro. Det totala värdet av matfiskproduktionen var 55,6 miljoner, det vill säga samma som 2014.

”Även om en för fiskarna gynnsam tillväxtperiod ökade fiskproduktionen, förklaras det faktum att värdet hållits på föregående års nivå huvudsakligen med lägre producentpriser på regnbågskött och rom”, säger forskare Riitta Savolainen vid Luke.

Största delen av matfisken odlas i havet

Av den odlade matfisken i landet producerades 83 procent i havet. Produktionen ökade både i havet och insjöarna. På Åland producerades 6,4 miljoner kilo matfisk, vid sydvästkusten och i den sydvästra skärgården knappt fem miljoner kilo och i övriga havsområden drygt en miljon kilo. I inlandet var produktionen 2,5 miljoner kilo.

kala1-800
Matfiskproduktion (som orensad fisk) och produktionens värde åren 1980-2015 på basis av prisnivån år 2015.

Den inhemska odlingen motsvarar inte efterfrågan

Den inhemska produktionen av matfisk räcker inte till för att tillfredsställa den ökande efterfrågan. I synnerhet i fråga om laxfisk är man hänvisad till importfisk. Färsk lax och filéer av färsk lax importeras huvudsakligen från Norge och regnbåge från Sverige totalt cirka 40 miljoner kilo. Importen av laxfisk har kvantitativt fördubblats under de tio senaste åren.

”Produktionen av fiskodling ökar kraftigt globalt, men i Finland har det dock inte skett någon betydande ökning. Fiskodling i anläggningar för cirkulationsvattenodling och utvidgning av odlingen till öppna havet är metoder som kunde öka den inhemska fiskodlingen”, säger Riitta Savolainen.

kuva2-800
Produktion av sik för matfisk (som orensad fisk) åren 1996-2015.

Fiskyngel odlas i inlandet

Utöver matfisk odlas också fisk för utplantering i naturliga vattendrag. De viktigaste områdena för yngelodling var Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Mellersta Finland. Totalt cirka 50 miljoner enheter av fisk- och kräftyngel i olika åldrar, nykläckt yngel undantaget, producerades för utplantering och vidareodling.

År 2015 fanns 293 fiskodlingsföretag i Finland..Av dessa odlade 162 anstalter matfisk, medan 90 anstalter odlade yngel. Det fanns 185 odlingar med naturnäringsdammar.

 

Save