Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

I mitten av oktober uppgick mat- och livsmedelsindustripotatisen i gårdarnas lager till 203 miljoner kilo, varav matpotatis utgjorde 167 miljoner kilo. Den totala lagervolymen av potatis var närmare 10 och av matpotatis drygt 7 miljoner kilo större än i oktober 2018.

Den gångna odlingsperioden motsvarade mer ett genomsnittligt år efter många år med krävande växtförhållanden. Variationerna i väderförhållandena i områdena var dock stora även detta år. Potatisskörden var god i Satakunta och Tavastland. Skördenivån i hela landet var densamma som i fjol, 31 ton per hektar.

Foto: Veikko Somerpuro

– I det viktigaste potatisodlingsområdet Österbotten krympte å andra sidan skördarna till följd av torka och nattfrost och där var potatisskörden 29–33 ton per hektar. I Södra Österbotten var lagervolymen av matpotatis en fjärdedel mindre än hösten innan. I Norra Österbotten kompenserades nedgången i skörden av att odlingsarealen ökade med 158 hektar jämfört med året innan. En avsevärd del av ökningen utgjordes av livsmedelsindustripotatis. Även om Naturresursinstitutet i sin skördeprognos i augusti uppskattade att den totala potatisskörden kommer att bli mindre än 2018, ser det utifrån den pågående statistiska undersökningen av skörden ut som om den totala skörden kommer att bli större än i fjol, åtminstone på de gårdar som omfattas av lagerenkäten. Detta beror framför allt på att odlingsarealen ökade, säger Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Matpotatis från Österbotten, livsmedelsindustripotatis från Satakunta

Områdena för NTM-centralerna i Österbotten är viktiga inom matpotatissektorn år efter år. I mitten av oktober låg 75 procent av matpotatislagren, dvs. 125 miljoner kilo, på gårdar inom dessa tre centralers område. Tavastland låg på fjärde plats i fråga om lagervolymerna av matpotatis.

Satakunta är vid sidan av Österbotten ett viktigt område för produktion av livsmedelsindustripotatis. Där stod livsmedelsindustripotatisen för 60 procent av odlingsarealen för mat- och livsmedelsindustripotatis. I Satakunta var potatislagren till hälften fyllda med livsmedelsindustripotatis.

Osäkert hur frosten har påverkat lagerkvaliteten

Frostnätterna under odlingsperioden påverkade kvaliteten på skörden och först under lagringsperioden ser man de slutliga effekterna av dem. Torkan i sin tur gjorde potatisen skorvig. Odlarpriset på matpotatis i september var 19,69 euro per hundra kilo, dvs. lite högre än i september 2018 då odlarna fick 18,70 euro per hundra kilo matpotatis. I hela Europa var potatisskörden normal i år, eftersom den utökade odlingsarealen kompenserade för torkan i Polen, Tjeckien och Tyskland.

Bakgrund till statistiken

I lagerenkäten deltog de gårdar som odlar mat- och livsmedelsindustripotatis vilkas potatisareal var minst fem hektar.

Antalet gårdar av detta slag uppgick till 448 och deras sammanlagda odlingsareal för mat- och livsmedelsindustripotatis till 10 701 hektar. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med 13, dvs. 3 procent. Arealen ökade med 231 hektar, en ökning på 2 procent. Den genomsnittliga arealen för mat- och livsmedelsindustripotatis var 24 hektar per gård. Hälften av dessa gårdar deltog i statistikenkäten. Svarsprocenten var god, 94.