Nyheter Skog

Den varma försommaren var gynnsam för granbarkborrarnas svärmning som började i slutet av maj. Före juli överskreds gränsen för epidemi, 15 000 granbarkborrar per fällgrupp, dock endast i Lappträsk. I juli har gränsen överskridits på ytterligare tre uppföljningsorter: i Vichtis, Mäntsälä och Rautalampi. Dessutom närmas gränsen i flera objekt som uppföljs i Södra Karelen och Kymmenedalen.

Den 24 juli hade temperatursumman som krävs för utvecklingen av den första generationen, dvs. 700 graddagar, överskridit på alla fångstorter förutom i Norra Karelen. Det kyliga och regniga vädret under de senaste dagarna har dock bromsat granbarkborrarnas utveckling.

Då gränsen för epidemi överskrids är risken för skador i skog högre än vanligt och antalet granbarkborrar tillräckligt för att bryta igenom trädens kådförsvar. Då kan granbarkborrar döda levande rotstående träd.

– Att gränsen för epidemi överskrids innebär dock inte att omfattande skador orsakade av granbarkborrar skulle ha uppkommit i livskraftiga granskogar i området, konstaterar Tiina Ylioja som är forskare vid Naturresursinstitutet.

För närvarande lämnar de granbarkborrar vars ägg lades under svärmningen i maj–juni sin plats under trädens bark (bild). Hur snabb utvecklingen är beror i detta skede på rådande väderleksförhållanden, svalt och regnigt väder bromsar utvecklingen. Om granbarkborrarna som nu kläcks börjar svärma och föröka sig och därmed påbörjar en eventuell andra generation av granbarkborrar under sensommaren beror å andra sidan på hurdant vädret är i augusti.

Tecken på angrepp av granbarkborre i en äldre gran samt granbarkborrar under utveckling från ägg som lagts i maj. På bilden syns modergångarna som honorna grävt i stammens längdriktning tydligt samt larvgångarna som går ut från modergångarna. Bilden togs i Joensuuregionen den 19 juli. Foto: Markus Melin, Naturresursinstitutet.

Skogsägare bör hålla ett öga på sina granbestånd

Det är en fördel om skogsägare håller ett öga på äldre granar i synnerhet i utkanten av avverkningsarealer samt i närheten av vindfällen. Vid den här tiden på året kan man redan se små utgångshål i stammar som granbarkborren angripit, och dessutom börjar trädens bark lossna.

Granbarkborren är en skadeinsekt som angriper äldre granar och hör till barkborrsarterna i Finland. I bekämpningen av granbarkborre ligger fokus på att förebygga en ökning av antalet granbarkborrar enligt de åtgärder som föreskrivs i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013). Målet är att avverka granvirke med bark och granvindfällen innan granbarkborrarna är vuxna och kan sprida sig till de omgivande skogarna.

Tidsbegränsningarna i lagen om bekämpning av skogsskador är minimikrav, och det är bra att avverka träden redan innan sista möjliga datum. Lagen om bekämpning av skogsskador förutsätter att granvirke med bark som avverkats mellan 1.9 och 31.5 ska transporteras bort från skogen senast 15.7 söder om Salpausselkä, senast 24.7 i Mellersta Finland och senast 15.8 i Kajanaland och Lappland. Bestämmelsen gäller både avverkningsuttag och vindfällen då deras volymer överskrider 10 kubik per hektar. I stället för att transportera bort virket kan det även behandlas till exempel genom att barkas eller vätas. Döda träd ska däremot inte avlägsnas från skogen, eftersom de ökar mängden rötträd där ett stort antal rovskalbaggar som även äter granbarkborre förökar sig.

De svala perioderna i juli i år har för sin del bidragit till att målet uppnås, gränserna för avverkning har fungerat med tanke på värmesummorna och granbarkborrarnas utveckling. Naturresursinstitutet, Finlands skogscentral och frivilliga skogsvårdsföreningar följer upp mängden granbarkborrar med hjälp av feromonfällor på 40 orter i Södra och Mellersta Finland. Aktörer inom skogsbranschen bistår med att hitta lämpliga uppföljningsområden.