Nyheter Jordbruk, Statistik

På Finlands cirka 2,3 miljoner hektar åkerareal växer sommaren 2015 mer ärter och bondbönor än tidigare. Också den guldgula färgprakten på åkrarna ökar när såplanerna genomförs.

Den önskade ökningen av rågarealen blir verklighet

Kornets och havrens dominerande ställning bland grödorna står sig och de är viktiga som foder för de finländska husdjuren. Kornarealen minskar enligt odlarnas anmälningar om såningsareal med 26 000 hektar, men överstiger fortfarande 500 000 hektar. Rågarealens ökning med nästan 10 000 hektar ökar den totala arealen för råg till cirka 33 000 hektar. Om den kommande växtperioden är gynnsam, har man möjligheter att bli närapå självförsörjande när det gäller råg eller i praktiken det finska rågbrödet.

Arealen spannmål 2015 (1 000 ha)
Arealen spannmål 2015 (1 000 ha)

Arealen för ärter och bondbönor fördubblas

Bondbönan hör till våra äldsta odlingsväxter, men under de senaste årtiondena har den varit en marginell växt på finska åkrar. För fem år sedan ökade dess odlingsareal och stabiliserades på nära 10 000 hektar. Utgående från odlarnas såningsplaner växer odlingsarealen för bondböna och överstiger 15 000 hektar.

Ärtarealen har under de senaste cirka tjugo åren varit omkring 5 000 hektar. I år ökar arealen till 13 000 hektar. Odlingsarealen för ärter har senast överstigit 10 000 hektar i början av 1990-talet.

Odlingsarealen för rybs och raps är när såningsplanerna förverkligas en tredjedel större än 2014 det vill säga nästan 58 000 hektar. Toppåret för odlingen var 2010, då 158 000 hektar rybs och raps odlades.

Förnyelsen av stöden utmanar också statistiktermerna

Vid planeringen av odlingen för det här och för de kommande fem åren har man på gårdarna uppmärksammat det förnyade stödsystemet det vill säga den nya programperioden 2014‒2020. Förändringen syns i sommar i en ökning av odlingsarealen för proteinväxter och dessutom som nya vallarealer som odlas närmast av miljöskäl invid vattendrag och på sura jordar. Utöver naturvårdsåkrarna har förnyelsen av stöden medfört skyddszoner, mångfaldsåkrar och miljöavtalsarealer. I statistiken har det till den här gruppen trädesarealer kommit ytterligare 5 procent areal det vill säga cirka 11 000 hektar.

Bakgrund

Statistikuppgifterna grundar sig den här våren på de odlingsarealer per växt som odlarna har anmält i samband med huvudstödsansökan. Uppskattningsvis var 85 procent av anmälningarna tillgängliga för de här förhandsuppgifterna. Uppgifterna om odlingsarealer preciseras och de finns att få för respektive NTM-centrals område 2.7.2015. Då publicerar Luke de regionala förhandsuppgifterna ur statistiken Utnyttjad jordbruksareal.