Nyheter Skog, Statistik

År 2017 stod energiproduktionen för hela 56 procent av den totala förbrukningen av träsubstans i Finland. Det största enskilda segmentet var avlutar från massaindustrin. Av träsubstansen var 43 procent bunden till skogsindustriprodukter.

De relativa andelarna mellan de två största användarkategorierna – det vill säga energiproduktion och tillverkning av skogsindustriprodukter – har varit i stort sett oförändrade sedan 2012. En femtedel av all träsubstans som förbrukades i Finland bands i pappers- och kartongproduktionen. Kemisk och mekanisk massa stod för nio procent, sågade trävaror för 13 procent och träskivor för totalt två procent.

− Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets (Luke) skogsräkenskaper där de traditionella enheterna kubikmeter och ton konverteras till en gemensam måttenhet, ton torrsubstans. Då kan vi göra beräkningar som omfattar hela skogssektorn, säger Martti Aarne, ledande expert vid Luke.

Klicka på bilden för att förstora.

Massbalansen för skogssektorn används för uppföljning av träsubstansens bindning i skogsindustrins råvirke, produkter, bränslen och avfall. Enligt massbalansen uppgick den totala förbrukningen av träsubstans 2017 till 38,2 miljoner ton i torrvikt. Det var en ökning med fyra procent jämfört med föregående år och sju procent jämfört med medelvärdet för de föregående fem åren. Virkesförbrukningen 2017 räknat i torrsubstans slog ett nytt rekord för 2000-talet.

Foto: Erkki Oksanen

En fjärdedel av träsubstansen binds i avlutar

En av de största enskilda posterna inom virkesanvändningen är avlutar från massaindustrin, vilka år 2017 stod för 26 procent av hela förbrukningen av träsubstans i Finland. Under hela statistikperioden som började 2000 har avlutarnas andel varit ungefär en fjärdedel.

− Strukturomvandlingarna inom skogsindustrin avspeglas i de virkesmängder som används i skogsindustriprodukterna. Den proportionellt största ökningen under de senaste åren har skett i volymerna av träsubstans som bundits i kartong och trämassa samt sågade trävaror. Samtidigt har papperets betydelse minskat, säger Martti Aarne.

Med hjälp av koefficienterna för torrsubstans är det också möjligt att upprätta statistik över skogsindustrins utrikeshandel. År 2017 exporterades 15,5 miljoner ton virke uttryckt i torrsubstans från Finland. Av detta var 10,4 miljoner ton (67 %) bundet i massa- och pappersindustriprodukter och 4,4 miljoner ton (29 %) i trävaruindustrin.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutet (Luke) offentliggör nu för första gången skogsräkenskaperna, som är en statistiksammanställning som med hjälp av virkesbalans och massbalans beskriver utbudet av virke och skogsindustriprodukter från olika källor, deras användning inom skogsindustrin och energiproduktionen samt virkesflödena från råvara till produkter. Skogsräkenskaperna baserar sig huvudsakligen på Lukes officiella skogsstatistik.