Nyheter Vilt

Vintern 2017/2018 organiserar Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral tillsammans insamling av vargspillning via ett frivillignätverk i Österbotten och sydvästra Finland. Genom DNA-analyser av spillningsproverna kan man identifiera enskilda vargindivider. Finlands Jägarförbund stöder insamlingen och uppmuntrar jägare att delta.

DNA-analyser är ett viktigt komplement vid inventering av vargstammen. Inventeringen grundar sig i stor utsträckning på vargobservationer och uppföljning av sändarförsedda djur. Med ett tillräckligt antal prover kan man genom DNA-analyser få en tydligare bild av vargreviren, antalet flockar och minimiantalet individer per flock inom ett visst område. DNA-uppgifter utnyttjades i större omfattning för första gången i en varginventering som publicerades i juni 2017 (vargstammens storlek efter jakt i mars 2017).

Nya områden i Österbotten ingår i insamlingen av DNA

Finlands viltcentral skapar och utbildar ett insamlingsnätverk av frivilliga jägare och naturentusiaster. Inom varje insamlingsområde har en ansvarig person utnämnts (insamlingsansvarig) som samlar in spillningsproverna och skickar dem vidare för analys. Även andra som rör sig ute i naturen och som känner igen vargspillning kan skicka in prover via de insamlingsansvariga i områdena.

Södra Österbotten är ett nytt insamlingsområde och där pågår för närvarande uppbyggnaden av ett frivillignätverk. I Södra och Norra Österbotten görs insamlingar bl.a. i områdena Karvia–Jalasjärvi, Bötom–Östermark, Närvijoki–Pörtom och Kärsämäki–Haapajärvi. Intresserade kan kontakta Finlands viltcentrals regionala kontor. I sydvästra Finland (Egentliga Finland, Nyland och Renko i södra Tavastland) sker insamlingen i regel via tidigare skapade nätverk.

Insamlingstid från november till mitten av februari

Insamlingstiden börjar den 1 november och slutar den 15 februari 2018. Tidsperioden har valts utifrån faktorer förknippade med såväl hur vargflockarna rör sig som insamlingstekniken och vården av stammen. Hösten är dessutom en tid då många rör sig aktivt ute i skogen.

DNA-analyser görs av spillningsprover som samlas in på de fastställda områdena. Dessutom analyseras DNA av vargar som skjutits vid jakt eller dött på annat sätt och av sändarförsedda vargar. DNA-analyserna görs vid Centrum för tillämpad evolutionsforskning vid Åbo universitet. Insamlingarna koncentreras varje år särskilt till områden där informationsbehovet är som störst.

Individuella uppgifter publiceras i en öppen tjänst

Naturresursinstitutet publicerar de individualisering resultaten från DNA-analyserna i den öppna, kartbaserade webbtjänsten riistahavainnot.fi

Naturresursinstitutet fortsätter även med ett eget utvecklingsprojekt i östra Finland

Inom ett utvecklingsprojekt som pågår 2017–2019 samlar Naturresursinstitutet med hjälp av sin egen personal systematiskt in DNA-prover på i förväg valda revir i Norra Karelen, Norra Savolax och Kajanaland under december–mars. Genom att observationer av stora rovdjur i de aktuella områdena anmäls i TASSU-systemet och till Naturresursinstitutets personal främjas insamlingen av prover.

 

 

På bilden till vänster de områden där insamling av DNA-prover av varg görs med hjälp av frivilliga och till höger det område i östra Finland där Naturresursinstitutets eget utvecklingsprojekt genomförs vintern 2017/2018.