Nyheter Skog

Med undantag för tryck- och skrivpapper ökar produktions- och exportmängderna för skogsindustriprodukter, exportpriserna på många produkter stiger kraftigt och god efterfrågan på industrivirke höjer rotpriserna i år. Det framgår av Naturresursinstitutets konjunkturrapport om skogssektorn. Den positiva utvecklingen bygger på att vaccineringsprogrammen framskrider, pandemirestriktionerna stegvis avvecklas och världsekonomin växer.

Priset på sågade trävaror stiger

På marknaden för sågade trävaror går utvecklingen mot en konjunkturtopp. Produktionen av sågvirke i Finland beräknas öka till 12 miljoner kubikmeter i år. Snittpriset på exporterat sågvirke antas stiga med cirka tjugo procent jämfört med ifjol.

Coronapandemins effekter på byggande blev mindre än man befarat och den frodande gör-det-själv-sektorn har bidragit till att öka efterfrågan på sågvaror på många marknader. Staters stimulanspaket stödjer ökningen av efterfrågan på sågvirke bland annat genom projekt för infrastrukturanläggningar.

Utbudet av sågvaror har inte kunnat svara mot ökningen av efterfrågan, och prisnivån för sågade barrträvaror har ökat globalt i år. I USA har de rekordhöga priserna redan i viss omfattning lett till minskande byggaktivitet. I Europa håller priserna på sågvirke på att stiga och utvecklingen förväntas fortsätta under sommaren. I Nordafrika har prisutvecklingen varit mer måttlig och exporten av finländska sågvaror bland annat till Egypten har minskat. Däremot har exporten till Mellanöstern ökat.

Efterfrågan på granplywood har ökat i Europa under innevarande år och prisnivån har stigit. Marknadsläget för björkplywood har också förbättras i takt med återhämtningen inom efterfrågan för industriell användning. Produktions- och exportvolymerna för plywood förväntas öka med drygt 10 procent jämfört med föregående år.

Kartong tar ledningen som produkt med högsta exportvärde

Jämfört med ifjol ökar kartongproduktionen i Finland med 12 procent. Till ökningen bidrar framför allt Stora Ensos kraftlinermaskin som körde igång på bruket i Uleåborg.

Detta är första gången som kartongproduktionen går om pappersproduktionen i fråga om exportens och produktionens värde. Däremot stannar det genomsnittliga exportpriset på kartong något under fjolårsnivån eftersom andelen kraftliner, som är billigare än falskartong, ökar i exporten.

Pappersindustrins utsikter påverkas i år av den allt mer minskande efterfrågan på papper till följd av coronapandemin samt de genomförda eller förestående nedstängningarna av produktionskapacitet i Uleåborg, Jämsä och Kemi, vilka minskar produktionen betydligt. Pappersproduktionen och -exporten stannar nästan en femtedel under fjolårsnivåerna, men exportpriset förväntas vara i stort sett oförändrat.

Efterfrågan på massa stärks genom ökningen av den globala efterfrågan på kartong och mjukpapper. Efter att ha backat i fjol ökar massaexporten från Finland med fem procent, men når ändå upp till samma nivå som 2019. Snittpriset på exporterad massa antas stiga med 18 procent jämfört med ifjol. Trots ökande export minskar massaproduktionen på det stora hela eftersom produktionen av tryck- och skrivpapper i Finland minskar kraftigt.

Högkonjunktur på virkesmarknaden – kraftig ökning av timmeruttaget

År 2021 ökar uttaget av industrivirke med nio procent till 62 miljoner kubikmeter. Den goda efterfrågan inom trävaruindustrin avspeglas direkt på timmeruttaget, som i år ökar med 15 procent till 28,4 miljoner kubikmeter.

Ökningen av efterfrågan på massa och kartong kompenserar ändå inte minskningen i efterfrågan på papper, varigenom uttagsvolymen av massaved stannar på samma nivå som i fjol. Virkesimporten kommer att öka något jämfört med ifjol, innan Ryssland skärper sin tullpolitik vid årsskiftet.

Stigande exportpriser och produktionsvolymer inom sågvaror höjer rotpriserna på grantimmer med 12–14 procent i år. Eftersom också efterfrågan på massa ökar och efterfrågan på rundvirke riktas på förnyelseavverkningar där drivningskostnaderna är lägre, beräknas rotpriserna på massaved stiga med 7–10 procent. Förbrukningen av skogsflis ökar med 4–5 procent jämfört med i fjol, och det genomsnittliga anläggningspriset förväntas stiga med några procent 2021.

Utsikterna för skogssektorn 2022 analyseras i Skogsindustrins konjunkturöversikt som utkommer i oktober

 

Skogssektorns centrala prognosvariabler 2019–2021p.

2019 2020 2021p
förändring i %
från föregående år
Sågade trävaror av barrträ produktion -3 -5 10
export 3 -9 10
exportpris -9 -2 22
Plywood produktion -11 -9 11
export -9 -10 12
exportpris -1 -3 7
Massa produktion 2 -8 1
export 12 -7 5
exportpris      -20 -18 18
Papper produktion -11 -25 -19
export -10 -26 -19
exportpris 4 -7 -1
Kartong produktion -3 -1 12
export -2 -1 12
exportpris 1 -3 -1
Industrivirkets avverkningar -8 -8 6
Import av råvirke 1 4 4

Källor: Skogsindustrin rf och Tullen; prognoser Luke.

 

Genomsnittliga nominella rotpriser i privatskogarna 2019–2021p.

Virkessortiment 2019 2020 2020/2019 2021p 2021p/2020
€/m³ €/m³ % €/m³ %
Talltimmer 56,5 55,0 -3 62,9 14
Grantimmer 59,9 59,1 -1 65,9 12
Björktimmer 43,9 43,4 -1 45,0 4
Tallfiber 17,7 17,6  -1 19,3 10
Granfiber 19,5 19,9   2 21,5  8
Björkfiber 16,8 16,9   1 18,0  7

Källa: Luke.

Foto: Metsä Group.