Nyheter Skog, Statistik

Enligt de senaste uppgifterna om skogsresurserna uppgår det totala virkesförrådet på skogsmark och tvinmark till 2 473 miljoner kubikmeter med en årlig tillväxt på 107 miljoner kubikmeter. Medeltillväxten per hektar var 4,7 kubikmeter. Den tillväxtprocenten på skogsmark är 4,4.

I Finland uppgår skogsbruksmarken till 26,2 miljoner hektar, vilket är 86 procent av den totala markarealen. Skogsbruksmarken består till 77 procent av skogsmark och till nio procent av tvinmark. Impediment, det vill säga mark med låg virkesavkastningsförmåga, utgör 12 procent av skogsbruksmarken.

– Något över hälften av skogsbruksmarken är i privat ägo. Statens innehav uppgår till 35 procent och bolagens till sju procent. Kommuner, församlingar och samfälligheter äger sex procent av skogsbruksarealen, säger Kari T. Korhonen, ledande forskare på Naturresursinstitutet.

Virkesförrådets volym ökade

Virkesförrådets volym på skogsmark och tvinmark är 2 473 miljoner kubikmeter och 90 procent av det finns på virkesproduktionsmark. Virkesförrådets medelvolym på skogsmark är 118 kubikmeter per hektar. I södra Finland är medelvolymen 143 kubikmeter per hektar och i norra Finland 87 kubikmeter per hektar.

– Skogarna i Egentliga Tavastland har den största medelvolymen, 173 kubikmeter per hektar. Medelvolymen är minst i Lappland, 75 kubikmeter per hektar, säger Kari T. Korhonen.

Enligt de senaste uppgifterna är 64 procent av virkesförrådet på skogsmark och tvinmark i privat ägo. Den näst största ägaren är staten med 21 procent. Nio procent av virkesförrådet ägs av bolagen och sex procent av kommuner, församlingar och samfälligheter.

– Virkesförrådets årliga tillväxt på skogsmark och tvinmark är totalt 107 miljoner kubikmeter. Av tillväxten sker 72 procent i södra Finland och 28 procent i norra Finland, säger Kari T. Korhonen.

Medeltillväxten per hektar i hela landet är 4,7 kubikmeter. I södra Finland är medeltillväxten 6,7 kubikmeter per hektar och i norra Finland 2,7 kubikmeter per hektar. I hela landet är tillväxprocenten på skogsmark 4,4 procent.

Foto: Erkki Oksanen

Mest gamla skogar finns i norra Finland

Drygt en femtedel av skogar är 41–60 år gammalt på skogsmarks areal. I norra Finland är största delen av skogar något äldre, det vill säga 61–80 år. Unga skogar är vanligast i Södra Karelen där en fjärdedel av skogarna är yngre än 20 år. Lappland har den största andelen skogar som är äldre än hundra år, 30 procent. Av skogar i Lappland är 20 procent äldre än 140 år. Däremot har Päijänne-Tavastland den minsta andelen över hundra år gamla skogar, under fem procent.

Resultaten för hela landet baserar sig på mätningsdata från den 12:e riksskogstaxeringen (RST12) från åren 2014–2017. Uppgifterna för landskapen bygger också delvis på data från 2013 för den 11:e riksskogstaxeringen. Uppgifterna om tillväxten i de enskilda landskapen uppdateras inte genom denna publicering.

Läs också