Nyheter Klimat, Miljö

Framöver går det allt bättre att bedöma vilka konsekvenser användningen av myrar har för den biologiska mångfalden i myrnaturen. Prognosmodeller har tagits fram för sammanlagt 48 rödlistade myrväxter i Finland. Modellerna beskriver med olika miljövariabler hur gynnsam en växtplats är för varje art. Dikning är den mest betydande faktorn som försämrar livsmiljöerna.

Foto: Anne Tolvanen

Forskare på Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral (SYKE) har gjort en gemensam undersökning som visar att förekomsten av hotade och nära hotade myrväxter påverkas av flera olika miljöfaktorer. Dikning är den mest betydande faktorn.

– Detta resultat stöder listan ”Rödlistade arter i Finland” som offentliggjordes i mars. På listan anges att dikning är den viktigaste orsaken till varför arter blir hotade, säger Miia Saarimaa, ansvarig författare av publikationen på Naturresursinstitutet.

Dikningen i stor skala omfattar över hälften av myrarnas areal i Finland och har inverkat på att arealen för myrarna i naturtillstånd har minskat betydligt. Dessutom har dikningen inverkat på att kvaliteten på odikade myrar har försämrats och myrplättarna i naturtillstånd har blivit allt mer isolerade.

Koncentrationer av biologisk mångfald har gynnsamma förutsättningar för flera värdefulla arter

Det handlar om en hittills mest omfattande utvärdering på landskapsnivå av de miljöfaktorer som påverkar spridningen av hotade myrväxter. Prognosmodellerna grundade sig på flera olika organisationers material om geografiska positioner, bland annat databasen om hotade arter, riksskogsinventeringarna och klimatmaterialet.

– Vi kunde positionera sådana potentiella koncentrationer av biologisk mångfald som har gynnsamma förutsättningar för samtidig förekomst av flera arter. Arterna har med andra ord inte nödvändigtvis upptäckts i dessa koncentrationer. Enligt prognosmodellerna är förhållandena dock sådana att arterna skulle kunna växa där, säger Saarimaa.

Ny information underlättar planeringen av användningen av myrar

Den nya undersökningen om den biologiska mångfalden i myrnaturen är en del av ett mer omfattande LIFEPeatLandUse-projekt. I projektet gjordes prognoser för vilka konsekvenser sju olika former att använda myrar har för myrmiljöerna.

– Med prognosmodellerna positionerade vi dessa potentiella koncentrationer av biologisk mångfald. Det gäller koncentrationer som inte alltid finns i skyddsområden, säger professor, projektledare Anne Tolvanen på Naturresursinstitutet. Genom att rikta skydds- och iståndsättningssåtgärder just till dessa koncentrationer skulle vi samtidigt kunna säkerställa förutsättningarna för många arter att klara sig.

– Koncentrationerna av biologisk mångfald bör beaktas vid planeringen av användningen av myrar, även så att åtgärder som förändrar myrarna mest, såsom iståndsättningsdikning och föryngringsavverkning, inte riktas till koncentrationerna eller deras närområden, säger Tolvanen.

– Användningen av myrar spelar en viktig roll i bekämpningen av att den biologiska mångfalden inte ska försämras, och i bekämpningen av klimatförändringarna. Vår nya undersökning ger värdefull ny information för planeringen av en hållbar användning av myrar.

Projektet LifePeatLandUse-hanketta (http://www.metla.fi/hanke/8547/) finansierades av Europeiska unionens fond Life+ Natur 2013–2018. Andra deltagare i projektet utöver Naturresursinstitutet var Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, SYKE, Forststyrelsen och Vapo Oy.