Nyheter Landsbygd, Miljö, Vilt

Naturresursinstitutet publicerar årligen en uppskattning av vargstammen. Uppskattningen beskriver vargsituationen i mars det aktuella året. Vargstammen kan dock förändras betydligt under året. Under snöfria perioder är det svårt att få ett lika omfattande material om terrängen som vintertid. Därför har Naturresursinstitutet utvecklat en modell för att prognostisera förändringar i vargstammen från och med april.

Prognosen har gjorts genom en datorsimulation. Simulationen beskriver flockarnas och enskilda vargars rörelser, parens framgångsrika förökning och variationerna i dödligheten efter marsuppskattningen. Prognosen utgår från stamuppskattningen i mars (animeringen på finska, kommer att publiceras nästa vecka på svenska):

Datorsimulationen har tagits fram utifrån finländsk och internationell forskningsinformation och material om vargar med halsband. Vargbiologin avgör modellens basstruktur. Variationerna i valpproduktionen bygger på materialet om vargar med halsband insamlat i Finland och Sverige.

Dödlighetsuppskattningarna bygger på internationella undersökningar, materialet om vargar med halsband och informationen om tidigare variationer i vargstammen i Finland. Det finländska materialet om vargar med halsband har använts för att uppskatta när vargar separerar från sina flockar, hur fort vargar rör sig och hur stora reviren i genomsnitt är.

Enligt modellen är vargstammen nu i november cirka 50 procent större än i mars 2018. Antalet valpar födda i våras är den främsta orsaken till att vargstammen har förändrats mellan mars och november. Valparna utgör cirka hälften av vargstammen i November.

– Med 90 procents sannolikhet är antalet vargar 228–311 i November (bild 1) och de flesta finns i västra Finland (bild 2, alla vargar). Med fem procents sannolikhet överstiger antalet vargar 311 eller understiger 228, säger Samu Mäntyniemi, ansvarig specialforskare för utvecklingen av modellen vid Naturresursinstitutet.

Bild 1. Prognosticerade förändringar i vargstammen efter stamuppskattningen i mars. Till vänster: 1 000 utvecklingsalternativ är ritade på bilden. De mest sannolika alternativen visas som mörka områden. Till höger: vargstammens prognostiserade storlek 11.11.2018 enligt sannolikhetsfördelningen. Fördelningen skapas utifrån en slumpmässig variation mellan simulationerna.

Enligt prognosen bildas de flesta nya revir i västra Finland

Enligt prognosen bildas de flesta nya revir i västra Finland, nära de befintliga reviren. Under sommaren hittar förra årets valpar som lämnat sina flockar mest sannolikt sina par nära koncentrationer av vargrevir och bildar på så sätt nya revir nära koncentrationer (bild 2, alla revir och nya revir). Antalet par ökar mot hösten samtidigt som antalet vandrande vargar minskar.

Det är möjligt att vargar bildar revir även i nya regioner eftersom vandrande vargar (bild 2, vandrande vargar) kan göra långa dagsresor i hela Finland. En del vargar rör sig även till Ryssland. På motsvarande sätt kan vargar utan par vandra från Ryssland till Finland. I modellen ingår vargar inom revir som finns på bägge sidorna av gränsen alltid i Finlands stam när de finns i Finland.

Både den dödlighet som orsakas av människan och den naturliga dödligheten är större när marken är täckt med snö än när marken är fri från snö. Därför börjar populationen enligt prognosen sjunka allt kraftigare i början av vintern.

Bild 2. Den prognostiserade förekomsten av vargar per region 11.11.2018. Mörk färgton innebär en större sannolikhet för att vargar förekommer.

– Den lanserade prognosmodellen beskriver en potentiell utveckling och en regional lokalisering för vargstammen. Inom viltförvaltningen kan denna information utnyttjas när åtgärder prognostiseras per region, till exempel när skadeförebyggande åtgärder inriktas och information om vargar delas ut till lokala invånare, säger Mikael Luoma, viltchef vid Finlands viltcentral.

Naturresursinstitutet vidareutvecklar modellen. I fortsättningen utvecklas metoden så att prognosen i slutet av året ska omfatta både vargar med halsband och observationer som har registrerats i det så kallade Tassu-informationssystemet efter mars.