Nyheter Okategoriserade

Den försvagade tillväxten i världsekonomin och den avtagande efterfrågan minskar produktions- och exportvolymerna av flera skogsindustriprodukter i år och nästa år. Avverkningsvolymerna av industrivirke minskar också, rotpriserna på råvirke sjunker och rotprisinkomsterna börjar minska efter konjunkturtoppen 2018.

Överutbudet på sågvarumarknaden medför lägre exportpriser

Överutbudet på de viktigaste exportmarknaderna återspeglas i det genomsnittliga exportpriset på sågvaror i Finland, vilket enligt uppskattningar kommer att sjunka med 8 procent 2019. På sågverken införs produktionsbegränsningar under slutet av året och vintern, och dessa påverkas av såväl exportproblemen som den minskande efterfrågan på sågvaror i Finland. Produktionen av sågvaror minskar med 2 procent, men exportvolymen förblir på samma nivå som 2018.

År 2020 förväntas nedgången i det genomsnittliga exportpriset på sågvaror att fortsätta, men i långsammare takt än under innevarande år. Såväl export- som produktionsvolymerna av sågvaror förväntas minska ytterligare från innevarande år.

Det genomsnittliga exportpriset på plywood förväntas öka med 1 procent i år. Däremot förväntas produktionen och exporten att minska, eftersom produktionen har anpassats till det hårdnande marknadsläget. Under nästa år väntas inga stora förändringar i exporten eller produktionen av plywood.

Massaexporten når nytt rekord, pappersproduktionen dyker

Under 2019 ökar massaproduktionen med 1 procent och exporten med 8 procent från i fjol. Detta beror delvis på tidigare kapacitetsökningar. Nästa år blir tillväxten inom exporten mindre och produktionsvolymen minskar något. Exportvolymen är dock rekordhög. De stora lagervolymerna av massa och nedgången i efterfrågan i Kina och Europa leder till att det genomsnittliga exportpriset på massa sjunker med 16 procent i år. Även om prisutvecklingen nästa år sannolikt blir lätt positiv, kommer det genomsnittliga exportpriset att vara lite lägre än det genomsnittliga priset i år.

År 2019 minskar produktions- och exportvolymerna av papper med 7 procent på grund av minskad efterfrågan och produktionskapacitet. Under nästa år kommer produktionen och exporten att minska ytterligare på grund av stängningar av pappersmaskiner. Exportpriset sjunker under nästa år genom att efterfrågan försvagas ytterligare och massapriset går ned.

Exporten och produktionen av kartong minskar med ett par procent i år till följd av försämrad efterfrågan. Det genomsnittliga exportpriset stiger dock något. Inga avsevärda förändringar väntas i produktions- och exportvolymerna eller exportpriserna nästa år. Utsikterna för den för Finland viktiga produkten falskartong är relativt stabila.

Avverkningsvolymerna och rotpriserna för industrivirke sjunker

På grund av det försämrade läget inom trävaruindustrin och de minskande produktionsvolymerna sjunker de genomsnittliga rotpriserna på timmer med 3–7 procent i år. Om produktionen av massa och kartong förblir på en hög nivå fortsätter rotpriserna på massaved att öka med 0–2 procent. Avverkningen av industrivirke minskar med 5 procent till drygt 65 miljoner kubikmeter. Importen av råvirke förblir på samma nivå som 2018.

– Nästa år minskar avverkningen av industrivirke med ytterligare 3 procent.  Om produktionen inom sågindustrin fortsätter att minska kommer rotpriserna på timmer att sjunka med 2–3 procent från innevarande år, säger Jussi Leppänen, forskare vid Naturresursinstitutet.

Om efterfrågan på papper minskar och ökningen i produktionen av massa och kartong avtar sjunker rotpriserna på massa med 1–2 procent. Importen av råvirke förväntas öka något från innevarande år.

Bruttorotprisinkomsterna inom privatskogsbruket sjunker till 2 miljarder euro i år och nästa år sjunker det totala beloppet ytterligare något. Rörelseresultatet per hektar i de privata skogarna förväntas understiga 140 euro per hektar 2019. År 2020 sjunker rörelseresultatet till mindre än 130 euro per hektar.

Användningen av skogsflis ökar något

Priserna för utsläppsrätter har stigit nästan tredubbelt under det senaste året, vilket stöder konkurrenskraften för skogsflis, bark och sågspån inom värmeproduktion.

Användningen av skogsflis förväntas öka med ett par procent i år och nästa år. Det genomsnittliga anläggningspriset på skogsflis stiger något. Den inhemska förbrukningen och produktionen av träpellets förväntas öka med några procent om året.