Nyheter Ekonomi, Skog

Skogssektorn upplever en konjunkturtopp. Produktions- och exportmängderna inom skogsindustriprodukter och  avverkningen av industriellt virke ökar, rotpriserna stiger och affärsresultatet för det privata skogsbruket förbättras. År 2019 väntas utvecklingen jämnas ut.

Minskad export av sågvirke till Kina

Problemen med tillgång på stockar som i början av året begränsade produktionen av sågvirke har lättat och produktionen väntas öka med ett par procent detta år jämfört med förra året. Mängden exporterat sågvirke blir dock mindre än året innan. Exporten till Kina minskar, men exporten till andra marknader såsom länder i Nordafrika ökar. Den stora efterfrågan i många exportländer höjer betydligt det genomsnittliga exportpriset på sågvirke under det innevarande året jämfört med förra året.

Utvecklingen inom exportpriset för sågvirke väntas jämnas ut 2019 samtidigt som exporten och produktionen ökar måttligt. Produktionen och exporten av faner ökar 2018 och 2019, men det genomsnittliga exportpriset väntas förbli det samma.

Cellulosaboomen fortsätter – även produktionen och exporten av papper och kartong ökar

Produktionen av cellulosa ökar i år med åtta procent och exporten med upp till 13 procent. De höga produktions- och exportsiffrorna förklaras framför allt av en stor ökning av produktionskapaciteten i ett fördelaktigt marknadsläge. Efterfrågan på cellulosa ökar även på grund av de kinesiska importrestriktionerna för returfiber.

– I år stiger exportpriset för cellulosa med nästan 20 procent jämfört med förra året. Exporten och produktionen fortsätter öka något även nästa år. Exportpriset sjunker dock något jämfört med årets rekordpris, bedömer Matleena Kniivilä, specialforskare på Naturresursinstitutet.

Efter en lång nedgång ökar i år produktionen och exporten av papper. Ökningen förklaras av stängd produktionskapacitet i Europa samt den konkurrensfördel som det höga cellulosapriset medför. Även produktionen och exporten av kartong fortsätter att öka starkt samtidigt som exportpriset stiger. Tack vare den positiva utvecklingen när det gäller efterfrågan och pris på slutprodukterna förbättras lönsamheten för cellulosa- och pappersindustrin detta år till rekordnivå och torde förbli god även nästa år.

Efterfrågan på virke höjer rotpriserna

De nya investeringarna inom skogsindustrin ökar användningen av virke och den inhemska marknadsavverkningen ökar detta år med nio procent till 68,3 miljoner kubikmeter. Även importen av råvirke ökar jämfört med förra året.

De allt högre exportpriserna på sågvirke av tall och gran, och en ökad efterfrågan på sågflis, höjer de genomsnittliga rotpriserna för barrträdsstockar med 9–10 procent. Produktionsökningen inom cellulosa, papper och kartong höjer rotpriserna för fibervirkesslag med 8–11 procent. År 2019 förväntas priserna och avverkningen av industriellt virke jämnas ut på grund av långsammare ekonomisk tillväxt och förbli på årets nivå.

Inom det privata skogsbruket ökar bruttoinkomsterna från rotförsäljning detta och nästa år till över två miljarder euro. Affärsresultatet per hektar i de privata skogarna väntas överstiga 150 euro år 2018 och 2019.

Förbättrad lönsamhet för användningen av skogsflis

Priserna för utsläppsrätter har stigit nästan tredubbelt under det senaste året, vilket stöder konkurrenskraften för skogsflis, bark och sågspån inom värmeproduktion.

Användningen av skogsflis förväntas detta år öka med tre procent, och nästa år med ett par procent till 8,2 miljoner kubikmeter. Priset för skogsflis väntas år 2018 förbli på föregående års nivå, men öka något år 2019. Konsumtionen av träpellets förväntas öka något detta och nästa år.