Nyheter Fisk

Enligt en enkät som Naturresursinstitutet gjort dog år 2019 uppskattningsvis 1 800 fåglar som bifångst vid kommersiellt kustfiske. Största delen av dessa fåglar var storskarvar och storskrakar. Cirka häften av fåglarna som rapporterades ha dött hörde till arter som är hotade eller nära hotade. Ett betydligt större antal fåglar rapporterades ha dött i ryssjor jämfört med nät. Fiskarna uppgav sig ha befriat 21 procent av alla fåglar som fastnat i fiskeredskapen levande.

Hittills har informationen om fåglar som fastnat i fiskeredskap, dvs. bifångsten av fåglar, varit begränsad. Kommersiella fiskare som är verksamma till havs har i samband med fiskeuppgifter på blanketter för fångstanmälan anmält antalet fåglar som fastnat i fiskeredskap och till vilken art fåglarna hört.

Avsikten var att testa hur tillförlitlig informationen som fåtts från fångstanmälningarna var genom att genomföra en separat e-postenkät om fåglar som blivit bifångst vid kommersiellt kustfiske år 2019.

Enkäten genomfördes 2020 och svarsprocenten uppgick till 51 procent. Cirka en fjärdedel av alla kommersiella fiskare som anmält fångst i det riksomfattande centralregistret för fiskerinäringen svarade på enkäten. Största delen av bifångsten av fåglar anmäldes för Bottniska viken.

Jämfört med blanketterna för fångstanmälan vid kustfiske anmäldes i e-postenkäten en betydligt större och mångsidigare bifångst av fåglar.

– På basis av enkäten måste blanketterna för fångstanmälan som grundar sig på egenkontroll göras tydligare och anvisningarna för att fylla i blanketten förbättras. I bifångsten av fåglar bör man även beakta fritidsfiske, eftersom bifångsten utifrån preliminära uppskattningar kan vara större vid fritidsfiske än vid kommersiellt fiske, konstaterar Mikko Olin, forskare vid Naturresursinstitutet.

Undersökningen ingick i EU:s program för datainsamling om fiskenäringen. Europeiska kommissionen och Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö förutsätter eller rekommenderar att bifångsten av alla skyddade eller hotade arter rapporteras.

 

Photo: Pixabay.