Nyheter Fisk

Laxmärkning relaterad till undersökningen görs under perioden maj–juni på Bottenhavet utanför sträckan Björneborg–Sastmola, på södra Bottenviken utanför Larsmo och på norra Bottenviken. En ersättning betalas för returnerade märken.

Europeiskakommissionens meddelade undantag från landningsskyldighet avseende utkast av östersjölax utgår vid utgången av 2020. Därför är det nu viktigt att undersöka laxar som släppts tillbaka i havet från pontonryssjor (PU-ryssjor). PU-ryssjan har blivit de mest använda laxfångstredskapet på Östersjön, men överlevnadsgraden bland de laxar som släpps tillbaka i havet från PU-ryssjor kan avsevärt skilja sig från överlevnadsgraden bland laxar som släppts tillbaka i havet från traditionella ryssjor.

”Baserat på nyligen gjorda svenska undersökningar har överlevnadsgraden bland laxar som släppts tillbaka i havet från PU-ryssjor varit avsevärt lägre än jämfört med tidigare undersökningar då laxarna släpptes tillbaka i havet från traditionella ryssjor”, berättar Timo Ruokonen, forskare på Naturresursinstitutet.

I nyare undersökningar har svenska fiskare deltagit och deras fiskemetoder motsvarar inte till alla delar finländska fiskares metoder att fiska. Med hjälp av den undersökning som nu inleds kompletteras befintliga data genom att beakta finländska fiskares metoder och både regional och tidsmässig fördelning av fångsten.

Pontonryssja som används vid laxfiske på Östersjön tas upp.

Överlevnadsgraden bland frisläppta laxar undersöks i samarbete med kustens ryssjafiskare genom att man med individmärken märker naturlax med fettfena som släpps tillbaka i havet från PU-ryssjor Laxarna märks under perioden maj–juni på Bottenhavet utanför sträckan Björneborg–Sastmola, utanför Larsmo i södra Bottenviken och norra Bottenviken. Arbetet fortskrider i takt med att laxen vandrar mot norr.

”Även eventuella yttre skador undersöks på märkta laxar. Dessa uppgifter insamlas för att utreda laxarnas kondition och hälsotillstånd i samarbete med Livsmedelsverket”, berättar Ruokonen.

Det lönar sig att släppa en märkt lax tillbaka i havet

Naturresursinstitutet betalar 25 euro för returnerade märken från laxar som fångats i åar eller hav. Det är inte nödvändigt att ta en märk lax som fångst eftersom en ersättning även betalas för frisläppta fiskar vars uppgifter på märket och om fångstplats, och om möjligt fotografi skickas till Naturresursinstitutet.

Enligt rekommendationerna ska man efter att ha tagit uppgifterna släppa laxen tillbaka i vattnet för att man ska få så många observationer som möjligt om laxens vandringsvägar. Det är viktigt att både kommersiella fiskare oh fritidsfiskare skickar uppgifter om märken för att vi ska få så heltäckande data som möjligt från områden både till havs och kring åar och älvar.

Lax märkt med ankarmärke med uppgifter och adress.

I samband med att märket skickas är det viktigt att ange åtminstone tid och plats då fisken fångades. Nyttiga uppgifter är även längd, vikt och fångstredskap. En anmälan om märket på nätet är tillräckligt och då är det inte nödvändigt att skicka märket per post.

Du kan sända märket elektroniskt via blanketten.

Eller portofritt till:

LUKE
Merkki, 5005751
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

 

 Foton: Timo Ruokonen / Luke.