Nyheter Fisk

Förra sommaren undersökte Naturresursinstitutet (Luke) överlevnaden och migration av vild lax som finländska kustfiskare släpper ut från pontonryssjor vid Bottenvikens kust. De flesta av den markerade laxen var i gott skick, men vissa skador observerades, troligen som ett resultat av fångst och vittjning.

Enligt studier som genomförts i Sverige beror överlevnaden av lax bland annat på PU-ryssjans vittjningsmetod – laxen skadads särskilt i sådan PU-ryssja som är utrustat med en plastränna. Dödligheten hos lax som släpps ut från dem var hög.

Märkningar sker i samarbete med fiskare

Sommaren 2021 undersöker Luke effekterna av vittjningsmetoden på överlevnad och skador av frisläppt vild lax. I forskningen har man två vittjningstekniker. I den vanligaste tekniken tas fångsten med hjälp an en plastränna till en vattentank i båten. I denna teknik är laxen ute ur vattnet under vittjningen. I den nyare vittjningstekniken lyfts laxen in i båten med hjälp av en vittjningspåse som är fäst i bottnet av fällan. I denna teknik är laxen hela tiden i vattnet innan den lyfts in i båten.

Ponttoonryssja med vittjningspåse. Foto: Petri Suuronen

Laxen som frisläpps märks med individmärken och eventuella skador registreras. Vittjningsmetodens effekt på dödligheten bedöms utifrån antalet returnerade märken. Lax-märkningen pågår under perioden maj – juni i Bottenhavet utanför Sastmala i samarbete med yrkesfiskare.

Märkt lax borde frisläppas

Naturresursinstitutet betalar 25 euro för returnerade märken från laxar som fångats i åar eller hav. Det är inte nödvändigt att landa en märk lax eftersom en ersättning också betalas för frisläppta fiskar, då uppgifterna på märket samt fångstplats och, om möjligt ett foto, skickas till Naturresursinstitutet.

Frisläppning av märkta lax. Foto: Petri Suuronen

Det är viktigt att både kommersiella fiskare oh fritidsfiskare skickar uppgifter om märken för att vi ska få så heltäckande data som möjligt från områden både till havs och kring åar och älvar.

I samband med att märket skickas är det viktigt att ange åtminstone tid och plats då fisken fångades. Nyttiga uppgifter är även längd, vikt och fångstredskap. En anmälan om märket på nätet (online) är tillräckligt och då är det inte nödvändigt att skicka märket per post.

Du kan sända märket elektroniskt via blanketten.

Eller portofritt till:

LUKE
Merkki, 5005751
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE