Nyheter Fisk, Miljö

Fiskeriområdena som grundades i och med lagen om fiske som trädde i kraft 2016 ska utarbeta nyttjande- och vårdplaner före slutet av 2020. Nyttjande- och vårdplanerna ska utgå från den bästa tillgängliga informationen. Planerna är giltiga i högst tio år. Det finns totalt 118 fiskeriområden som omfattar både kustvattnen, insjöarna och strömmande vattnen.

Naturresursinstitutet och projektpartnerna Jyväskylä universitet, fiskeriområden och fiskerihushållningscentraler har producerat en massa nyttig information till stöd för beredningen av planerna. Vi har samlat de viktigaste publikationerna nedan.

Naturresursinstitutet har på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet utarbetat en modell för nyttjande- och vårdplanen med anvisningar. Den nyligen publicerade modellen är forskarnas syn på hur det som förutsätts av nyttjande- och vårdplanen enligt lagen om fiske ska ordnas och behandlas i planen.

Pilotprojekt i Borgå-Sibbo-fiskeriområde

Dronekuva
Drönarebild på ett lämpligt förökningsområde för gädda i Borgåregionen. Foto: Esko Oksa, Luke.

Modellen har testats i praktiken genom att utarbeta ett utkast till nyttjande- och vårdplan för havsområdet inom Borgå-Sibbos fiskeriområde. Utkastet till planen som publicerades i augusti genomfördes inom projektet ”Aluesuunnittelun pilotit” (Pilotprojekt för områdesplanering) som ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) miljöprogram för fiskeri.

Samtidigt demonstrerades användningen av moderna geodatametoder vid utarbetandet av planen. Anvisningar för sammanställande och användning av nödvändiga geodata publicerades som en separat rapport.

Fokus på specialfrågor i Päijänne

Merkitty taimen
Märkt öring. Foto: Ari Saura.

Det andra pilotområdet inom ”Aluesuunnittelun pilotit” -projektet var Päijänne. I området utreddes olika alternativ för fastställande av vattenområden som är av betydelse från fiskeriekonomisk synpunkt och områden som lämpar sig väl för kommersiellt fiske.

Dessutom granskades möjligheterna att utnyttja öringsmärkningsmaterial vid utarbetandet av nyttjande- och vårdplaner.

Ett utkast till nyttjande- och vårdplan för kräftnäringen i Norra Päijänne-fiskeriområde har även utarbetats. Resultaten av arbetet i Päijänne publicerades i tre olika rapporter i oktober.

Handbok för fiskevård utgiven på finska och svenska

Muikkuja
Siklöjor. Foto: Ville Vähä.

Naturresursinstitutet publicerade 2018 en handbok för fiskevård som på ett mångsidigt sätt behandlar frågor och metoder i anslutning till nyttjande- och vårdplaner. Den nyligen publicerade modellen för nyttjande- och vårdplanen utgår i stor utsträckning från innehållet i handboken. En svenskspråkig version av handboken, Nyttjande och vård av fiskresurserna, gavs nyligen ut.

Nyttjande och vård av fiskresurserna, del A

Nyttjande och vård av fiskresurserna, del B

Informationens betydelse vid NVP-planeringen

Naturresursinstitutet publicerade 2017 en rapport som sammanställer de centrala fiskeriaktörernas syn på vilken information som är den allra viktigaste för utarbetandet av nyttjande- och vårdplaner och vilken nödvändig information som saknas. I rapporten ingår även en beskrivning av Naturresursinstitutets centrala databaser för fiske och fiskebestånd samt deras användningsmöjligheter vid utarbetandet av nyttjande- och vårdplanen.

Borgå-Sibbo-rapporter och Päijänne-rapporter har tagits fram i projektet för pilotprojekt för regional planering av fiskeriområden. Projektet hör till Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF:s) miljöprogram för fiskerinäringen.

EU-lippu

Läs också