Nyheter Vilt

Data som samlas in från Norra Savolax, Kajanaland och Norra Karelen kommer att användas i ett utvecklingsprojekt som bygger på snöspårning av varg och insamling av genetiskt material. Syftet med projektet är att förbättra noggrannheten av populationsuppskattningarna för varg.

Datainsamlingen sker genom att man inom varje revir följer upp vargspåren i minst tre kilometer per gång och genomför minst tre spårningar inom samma revir. Spårsträckan och observationerna längs den (t.ex. revirmarkeringar, bytesdjur och insamlat provmaterial) dokumenteras med hjälp av GPS.

Vargspillning samlas in från fältet för DNA-analys. DNA-material samlas in framför allt för att fastställa om det är fråga om ett revirmarkerande par samt antalet individer inom reviret. DNA-proven ger dessutom data om individerna, vilket gör det möjligt att skilja mellan närliggande flockar.

Inom vissa revir förses vargar med GPS-halsband. Jämförelser av resultaten av DNA-analyserna och data om sändarvargarnas rörelser inom dessa revir ger information som behövs för utvecklingen av nya metoder.

Denna vinter är den sista då data samlas in i det treåriga utvecklingsprojektet. Datainsamlingen utförs med den metod för uppföljning av vargpopulationer som används i Skandinavien. Material från de vargobservationer som frivilliga rovdjurskontaktpersoner har registrerat i Tassu-systemet styr fältarbetet och gör det lättare att hitta vargreviren.

Fältarbetet utförs av anställda på Naturresursinstitutet och Forststyrelsen.

Naturresursinstitutet tackar de frivilliga som bistått uppföljningen under tidigare år samt rovdjurskontaktpersonerna för ett gott samarbete.

Följ med resultaten i takt med att projektet framskrider på Naturresursinstitutets webbsida riistahavainnot.fi (http://riistahavainnot.fi/suurpedot/dna?lang=sv).