Nyheter Fisk, Mat, Miljö

Enligt Naturresursinstitutets uppföljningar har den naturliga laxyngelproduktionen under de senaste åren varit den största som någonsin uppmätts i våra älvar som utmynnar i Östersjön. Provfisket i höst visar dock att laxyngelproduktionen i Torne älv har börjat minska: senast en så låg yngeltäthet har konstaterats var 2010.

Vid provfisket hösten 2018 utredde Naturresursinstitutet yngeltätheten i Torne älv, Simo älv, Kiminge älv och Kymmene älv. Tätheten av sommargamla yngel anger reproduktionsresultatet för lax som vandrat för att leka året innan (2017).

– Yngeltätheten varierar mycket beroende på älv och år, säger Atso Romakkaniemi, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Bild: Ville Vähä, Luke

År 2018 var den genomsnittliga tätheten av ensomriga yngel i Torne älv endast 17 yngel per ar (100 m2), då det året innan var 29 yngel per ar. Störst var yngeltätheten 2015, i genomsnitt 41 yngel per ar.

Även i Simo älv minskade tätheten av ensomriga yngel mellan 2017 (43 yngel/ar) och 2018 (34 yngel/ar). År 2017 var tätheten dock rekordhög, och nedgången i tätheten var inte lika kraftig som i Torne älv.

Tätheten av ensomriga laxyngel i Torne älv och Simo älv har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Resultaten för Torne älv är en sammanställning av uppföljningsmaterial som samlats in i Finland (Naturresursinstitutet) och Sverige (Länsstyrelsen Norrbotten).

Naturlig reproduktion även på platser där laxen har återställts

Med undantag av i Torne älv och Simo älv finns det inga ursprungliga laxbestånd kvar i våra älvar som utmynnar i Östersjön. I dessa har man bland annat i Kiminge och Kymmene älv försökt att återställa laxens naturliga reproduktion genom att plantera ut laxyngel.

I Kymmene älv nedanför de nedersta kraftverksdammarna var laxyngeltätheten 2018 den näst högsta sedan uppföljningen började (95 ensomriga yngel/ar). Ovanför dammarna var yngeltätheten betydligt lägre, år 2018 i genomsnitt 19 yngel/ar. I Kymmene älv är variationen i tätheten från år till år exceptionellt stor, men tätheten håller på att öka.

I Kiminge älv gjordes inget provfiske 2015–2017. År 2018 upptäcktes färre ensomriga naturliga yngel (1,2 yngel/ar) än under de flesta tidigare åren på 2000-talet då provfiske har gjorts. Även om yngeltätheten i Kiminge älv är låg har den naturliga reproduktionen där bevarats, och den behöver stödas genom utplantering och fiskebegränsningar som skyddar lax som vandrar för att leka.

Under de senaste åren har man upptäckt att laxen har reproducerat sig även i Kumo älv, Kisko å och Vanda å. Mängden laxyngel är dock mycket liten främst på grund av att det finns så få reproduktionsområden.

I den nedre delen av Kymmene älv har då och då upptäckts högre täthet av ensomriga laxyngel än i Torne älv och Simo älv, men variationen från år till år är stor. I Kiminge älv är yngeltätheten låg. I Kymmene älv inleddes regelbunden uppföljning av yngeltätheten 1991. I Kiminge älv inleddes uppföljning 1999 (2015–2017 gjordes inget provfiske).