Nyheter Fisk

Den totala laxfångsten i Neidenälven uppgick till endast 3,3 ton under säsongen 2020. Fångsten minskade med 45 procent jämfört med året innan och var den näst sämsta på lång sikt (1972–2020). Laxfångsten på den finska sidan uppgick till 1,1 ton och på den norska till 2,2 ton.

På den finska sidan av Neidenälven var laxfångsten ungefär hälften av långtidsmedelvärdet (2 ton). Av laxfångsten på den finska sidan av älven fångades cirka 700 kilo (63 %) med laxnät av lokala fiskare. Uppskattningsvis 26 lokala hushåll fiskade med nätredskap. Antalet lokala fiskare låg på samma nivå som åren innan.

Totalt 540 fisketurister drog upp uppskattningsvis 360 kilo lax på den finska sidan, ungefär en tredjedel av den totala fångsten på den finska sidan. Turisterna löste in knappt 2 300 fiskedygn. Antalet fisketurister låg på samma nivå som de senaste åren.

På den norska sidan (Neidenelva) drog fisketuristerna och lokala spöfiskare upp 2,1 ton lax. Lokalbefolkningen fick med kastnät en fångst på knappt 100 kilo vid Skoltefossen. Fångsten med kastnät försvårades avsevärt av att det var höga flöden nästan hela sommaren. Förutom de laxar som fångats på den norska sidan släpptes cirka 150 laxar, med en sammanlagd vikt på närmare 500 kilo.

Fångststatistiken för den finska sidan av Neidenälven bygger på enkäter som Naturresursinstitutet och Forststyrelsen har gjort efter fiskesäsongen. I Norge är både lokalbefolkningen och fisketuristerna skyldiga att anmäla sina fångster till ett fångstuppföljningssystem.

Fiskräknare ger information om antalet uppvandrande laxar

På fiskvägen i Skoltefossen på norska sidan har en fiskräknare använts sporadiskt under 2000-talet och årligen sedan 2018.

– Sommaren 2020 vandrade cirka 1 300 laxar och 300 öringar upp längs fiskvägen.  Antalet observerade uppvandrande fiskar var det lägsta någonsin sedan uppföljningen började, dvs. under 2002–2020, säger Panu Orell, forskare vid Naturresursinstitutet.

Enligt Orell berodde det låga antalet uppvandrande laxar i huvudsak på att antalet smålaxar som tillbringat ett år i havet var litet.  Det låga antalet uppvandrande laxar återspeglades även i form av mager laxfångst.

Räknaren ger värdefull information om antalet uppvandrande laxar i Neidenälven och om hur antalet varierar från år till år, även om det inte går att räkna alla laxar som vandrar upp i älven med hjälp av räknaren. Vissa laxar hoppar direkt i forsen och använder inte laxvägen.

Fiskräknaren kommer att användas igen under säsongen 2021. Den läggs ut så fort det största vårflödet är över, vid månadsskiftet maj–juni. Räknaren producerar videoklipp på uppvandrande laxar som du kan se på internet:

http://kalahavainnot.luke.fi/fi/seurannat/naatamojoen-kalatieseuranta/ eller

https://kart.skynordic.no/