Nyheter Jordbruk, Landsbygd, Miljö, Skog

Lantbruks- och skogsvetenskapsdoktorerna Aleksi Lehtonen och Matti Pastell har utnämnts till Naturresursinstitutets (Luke) biträdande professorer (tenure track) på fem år från och med 1.6.2018. Området för Lehtonens professur är kolkretsloppet i skogsbioekonomin, och Pastell forskar om framtida lantbruksteknik.

Tyngdpunkten för det forskningsfält som leds av Aleksi Lehtonen är modelleringen av skogsekosystemens biomassaproduktion, biomassans nedbrytning samt av möjligheterna att dämpa klimatförändringen, framför allt i borealiska och tempererade klimat. Den centrala målsättningen är en optimal styrning av biomassor där klimatförändringens effekter och skogsekosystemens roll som koldioxidsänka, depå och råmaterial är i balans.

Forskningsfältet som leds av Matti Pastell fokuserar på identifiering, behandling, modellering samt automatisering av jordbrukssystemens mycket stora informationsmassor. Målsättningen är speciellt att utveckla konkurrenskraftiga framtida koncept för jordbrukssystemen där man utnyttjar nya tekniska lösningar.

Lehtonen förstärker genom sitt kunnande Naturresursinstitutets ställning i diskussioner om klimatförändringar

Aleksi Lehtonen. Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Aleksi Lehtonen har studerat och utvecklat beräkningsmetoder för bedömningen av utbyte av växthusgaser med speciellt fokus på jordmodellering och osäkerheter. Lehtonen är även verksam som expert vid bedömningen av klimatpåverkan från skogsscenarier samt som ledande författare av instruktioner i den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC).

– Öppet platsinformationsmaterial och ekosystemmodeller gör det redan nu möjligt för oss att producera bedömningar av växelverkan mellan ekosystemen och atmosfären i våra skogar på mönsternivå. Med hjälp av denna information kan vi rikta begränsningsåtgärderna för klimatförändringar rätt och så kostnadseffektivt som möjligt, konstaterar Lehtonen. Dessutom bedömer han att Naturresursinstitutet har en roll som producent av material och i vidareförädlingen av dessa med hjälp av modellkunskaper.

Matti Pastell inspireras av utnyttjandet av ny teknik i jordbruket

Matti Pastell. Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Matti Pastell har stor sakkunskap om utvecklingen av automatiska mätmetoder för djurens beteende och fysiologi. Dessutom har han bred erfarenhet av automatisk observation av djurens hälsoproblem med hjälp av tidsserieanalys och maskininlärning. Enligt Pastell har tekniken en viktig roll i utvecklingen av framtida allt mer hållbara produktionssystem.

– Naturresursinstitutet måste hitta de bästa tillämpningarna för tekniken. Detta förutsätter starkt samarbete mellan den tekniska, biologiska och ekonomiska forskningen. Själv är jag intresserad av att utnyttja större materialmängder på lägesnivå i beslutsfattandets stödsystem, att kombinera biologisk kunskap och sensordata bättre än tidigare i modellering samt att utnyttja artificiell intelligens i jordbruket, konstaterar Pastell.

Den biträdande professorns uppgift är att inom sitt eget forskningsområde förstärka Naturresursinstitutets internationella vetenskapliga synlighet, nätverka starkt med internationella partner och bygga Naturresursinstitutets starka internationella projektportfölj inom det aktuella området.