Nyheter Skog, Statistik

Skogsägarna betingade för energived genomsnittliga kubikpriser på 3,8 euro vid rotförsäljning och 21,0 euro vid leveransköp. Jämfört med föregående år steg det genomsnittliga priset reellt med två procent vid försäljning på rot, medan det sjönk med två procent vid leveransköp. Andelen för försäljning på rot ökade under året till drygt tre fjärdedelar av den statistikförda handeln. Grot utgjorde ungefär hälften och kvistade träd en dryg tredjedel av den totala volymen.

Handeln med energived var livlig, med en statistikförd volym på 4,3 miljoner kubikmeter. Det var en femtedel mer än året innan och ett nytt rekord sedan statistikföringen inleddes 2014. Energivedsstatistiken omfattar uppskattningsvis något över hälften av handeln med energived.

– Av den energived som i fjol köptes till råvara för skogsflis anskaffades 77 procent på rot och 23 procent genom leveransköp, säger överaktuarie Jukka Torvelainen på Naturresursinstitutet.

Enligt Jukka Torvelainen fanns det skillnader i utvecklingen av virkesvolymerna beroende på handelssätt. Vid försäljning på rot sågs en ökning med minst en femtedel inom varje energivedssortiment och med 30 procent totalt jämfört med året innan. Vid leveransköp minskade volymen av kvistade stammar med 14 procent, varigenom den totala volymen backade med fem procent.

Foto: Erkki Oksanen

Priset på grot steg och kvistade stammar backade

Den energived som såldes på rot bestod till nästan tre femtedelar av grot och en tredjedel av kvistade stammar. Grot betingade i genomsnitt 3,7 euro per kubikmeter, vilket var en reell ökning med nio procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga priset på kvistade stammar sjönk med fyra procent till 4,5 euro. Det förekom stora regionala variationer i priserna inom alla energivedssortiment.

Den energived som anskaffades genom leveransköp bestod till över hälften av kvistade stammar och en fjärdedel av grot. Det genomsnittliga kubikpriset för kvistade stammar var 24,1 euro, vilket var en reell minskning med en procent jämfört med året innan. Även priset på grot sjönk med en procent till 15,6 euro per kubikmeter.

Statligt stöd för uttag av klenträd

Utöver det pris som köparen betalar kan skogsägare få statligt stöd för avverkning av klenvirke.

– Stödet till ungskogsskötsel och uttag av klenträd har eliminerats från de statistikförda priserna, men det inverkar på valet av avverkningsfigurer och det ekonomiska resultatet, säger Jukka Torvelainen.

År 2018 uppgick beloppet av dessa stöd till stödberättigade bestånd till sammanlagt 430 euro per hektar. En avverkad volym kvistade stammar eller helträd på 50 kubikmeter per hektar gav därmed nästan nio euro per kubikmeter i stöd. Enligt uppgift från Finlands skogscentral betalades 2018 stöd till uttag av klenträd och ungskogsskötsel till sammanlagt cirka 33 000 hektar. Det sammanlagda stödbeloppet uppgick till 14,2 miljoner euro.

Årsförbrukningen av skogsflis över sju miljoner kubikmeter

Efter en stadig ökning under 2000-talet har förbrukningen av skogsflis i värme- och elkraftverk sedan 2011 varierat mellan sju och åtta miljoner kubikmeter. Statistiken över förbrukningen 2018 saknas ännu, men året innan brändes sammanlagt 4,0 miljoner kubikmeter klenvirke och 2,3 miljoner kubikmeter grot som skogsflis. Dessutom användes 0,5 miljoner kubikmeter stubbar och 0,4 miljoner kubikmeter olika slags grov ved för förbränning.

Läs också