Nyheter Fisk

Naturresursinstitutet har återigen inlett räkningen av uppvandrande lax med ekolod i Tana älv. Laxräkningen sker i både Tana älvs huvudfåra och Enare älv. Dessutom undersöker norska forskare (Norsk Institutt for Naturforskning, NINA) med ekolod lax som vandrar till Karasjok.

Huvudsyftet med ekolodningsuppföljningen är att ta fram uppskattningar av det totala antalet lax som vandrar till Tana älv, Enare älv och Karasjok under den viktigaste vandringsperioden från juni till augusti. Samtidigt utreder forskarna storleksfördelningen för den uppvandrande laxen genom att skilja små (<65 cm), medelstora (65–90 cm) och stora (>90 cm) laxar från varandra. Ekolodsuppföljningen ger värdefull information om tillståndet för laxbestånden i Tana älv. Informationen kan utnyttjas vid planeringen av vården av laxbestånden i vattendraget.

Ekolodsuppföljningen i Tana älvs huvudfåra genomförs på samma sätt som i fjol med två ekolodsenheter i Polmak, cirka 55 km uppströms från älvmynningen. Polmakområdet är det första stället från älvmynningen sett där det för tillfället är möjligt att genomföra en tillförlitlig ekolodsuppföljning. I detta område är Tana älv tillräckligt smal och älvbäddens struktur är gynnsam: den djupnar jämnt från stranden mot mitten. Där är förekomsten av strömvirvlar och luftbubblor låg, som stör ekolodningen.

Ekolodsuppföljningen sker i Tana älvs huvudfåra i Polmak, cirka 55 km uppströms från älvmynningen. Ekoloden placeras på båda stränderna. Dessutom används korta avgränsningar för att få laxarna att simma genom de områden som loden avbildar. Foto: Jari Lindeman.

Laxen i Enare älv räknas med ett ekolod nära Karigasjokimynningen, cirka 220 km uppströms från Tana älvs mynning. Räkningen i Karasjok görs med ett lod i Heastenjarga, cirka 250 km från Tana älvs mynning. Även i fjol gjordes ekolodsundersökningar på båda ställena.

Utifrån ekolodsuppföljningen 2018 simmade 32 500 laxar förbi räkningsstället i Tana älvs huvudfåra, 2 850 laxar i Enare älv och 3 730 laxar i Karasjoki i juni–augusti enligt uppskattningar. Resultaten representerar minimi uppskattningar av antalet uppvandrande lax, eftersom ett litet antal lax också vandrade på alla ställen utanför uppföljningsperioderna.

I fråga om Tana älvs huvudfåra och Enare älv kan räkningsresultaten sommaren 2019 följas upp på Naturresursinstitutets webbplats på http://kalahavainnot.fi/tenojoen-nousulohiseuranta/. Informationen uppdateras så ofta som möjligt, minst varje vecka.

Vid sidan av ekolodsuppföljningen räknas lax även i Tana älvs andra sidofåror, genom videouppföljning i Utsjoki och Laksjohka och genom ytdykning i Pulmankijoki, Nilijoki och Akujoki. På så sätt erhålls omfattande information om tillståndet för laxbestånden i olika delar av Tana älv.