Nyheter Fisk

I månadsskiftet maj-juni börjar Naturresursinstitutet (Luke) räkna antalet laxar stiger upp i Tana älv. Räkningen inleds i Polmak i den norska delen av älven och utförs med moderna ekolodningstekniker, i stor utsträckning på samma sätt som vid ekolodningsräkningarna i Torne och Simo älvar.

Huvudsyftet med ekolodningsuppföljningen är att få fram en uppskattning av totalantalet lax som stiger upp i Tana älv under den centrala perioden från juni till augusti. Samtidigt utreder man det stigande laxbeståndets storleksfördelning genom att försöka skilja små (<65 cm), medelstora (65–90 cm) och stora (>90 cm) laxar från varandra. Genom ekolodsuppföljning erhålls värdefull information om tillståndet för vattendragets laxbestånd, information som kan utnyttjas i planeringen av vården av laxbestånden.

Ekolodsuppföljningen i Tana älv genomförs i Polmak, cirka 55 km uppströms från älvmynningen. Polmakområdet är det första stället från älvmynningen sett där man uppskattar att tillförlitlig ekolodsuppföljning kan göras. Där är Tana älv tillräckligt smal och förekomsten av strömvirvlar och luftbubblor som stör ekolodningen låg. Dessutom är flodbäddens struktur gynnsam, den djupnar jämnt från stranden mot mitten och där finns inga nämnvärda skuggzoner.

Laxräkningen utförs med 2–3 ekolodsenheter, beroende på vattenmängden. Vid högt vatten används en tredje ekolodsenhet i flodbäddens södra bifåra. Älven smalnas av något med avgränsningar för att få fiskarna att simma från området med ekolod. Den ekolodsteknik som används i räkningen är i huvudsak inhemsk.

Ekolodsuppföljningen i Tana älv sker i Polmak, cirka 55 km uppströms från älvmynningen. Laxräkningen utförs med 2–3 ekolodsenheter, beroende på vattenmängden. Älven smalnas av något med avgränsningar för att få fiskarna att simma från området med ekolod.

Ekolodsuppföljningen i Tana älvs huvudfåra är ett pilotprojekt och det kan hända att ändringar görs i uppföljningen under perioden, om problem observeras. Naturresursinstitutet hoppas få ut uppföljningsinformation på sin webbplats när uppföljningen börjar löpa ändamålsenligt.

Ekolodningsuppföljningen genomförs främst av Naturresursinstitutet, och finska staten står för merparten av finansieringen av uppföljningen. Man samarbetar aktivt med norska forskare (Norsk institutt for naturforskning, NINA) och regionala aktörer (Tanavassdragets fiskeforvaltning, TF).

Tidigare räkningar av mängderna lax som stiger upp i Tana älv finns inte, men utifrån olika uppföljningsuppgifter bedömer man att antalet kan vara mellan 30 000 och 120 000 individer per år.

Laxen räknas genom ekolodning utöver i Tana älv även i Enare älv och Karasjoki samt med videouppföljning i Utsjoki älv och Laksjohka. Dessutom räknas laxmängderna på hösten i anslutning till laxens lektid i flera mindre biflöden genom ytdykning. Information om tillståndet för Tana älvs laxbestånd erhålls således i riklig omfattning och heltäckande från olika delar av vattendraget.