Nyheter Fisk

Laxfångsten i Neidenälven uppgick till 6,5 ton under säsongen 2018. Fångsten ökade med närmare 70 procent från 3,8 ton året innan, men låg fortsättningsvis långt från långtidsmedelvärdet på 8,3 ton. Laxfångsten på den finska sidan uppgick till 2,7 ton och på den norska till 3,8 ton.

På den finska sidan av Neidenälven fångades dubbelt så mycket lax som år 2017, och fångsten var även betydligt större än långtidsmedelvärdet på två ton. Största delen av hela fångsten, dvs. 2,2 ton, togs upp av lokala fiskare med nät. Cirka 25 lokala hushåll fiskade med nät. Antalet motsvarade nivån föregående år.

Laxfångst i Neidenälven (kg) enligt fångstmetod på den finska och den norska sidan 1972–2018. Den streckade svarta linjen beskriver medelfångsten 1972-2017. Källa: Naturresursinstitutet (Finland), www.ssb.no (Norge) och Neiden fiskefelleskap (Norge).

Totalt 530 fisketurister drog upp uppskattningsvis 450 kilo lax på den finska sidan. Turisterna löste in 2200 fiskedygn. Antalet fisketurister ökade med cirka 30 procent i jämförelse med 2017.

På den norska sidan rog fisketuristerna och lokala spöfiskare upp 2,7 ton lax. Lokalbefolkningen fick med traditionell kastnät en fångst på dryga 1,1 ton vid Skoltfossen. Förutom de laxar som fångats på den norska sidan släpptes tillbaka cirka 160 laxar, beräknat i vikt närmare 800 kilogram.

Statistiken över fångsterna på den finska sidan grundar sig på Naturresursinstitutets insamlade information per post och via telefonintervjuer efter fiskesäsongen. I Norge är både lokalbefolkningen och fisketuristerna skyldiga att anmäla sina fångster till ett fångstuppföljningssystem.

Användning av fiskräknare fortsätter under säsongen 2019

Foto: Jan-Peter Pohjola, Luke.

I fiskvägen vid Skoltefossen på norska sidan placerades en halvautomatisk optisk fiskräknare sommaren 2018.

– Med hjälp av fiskräknaren följde vi antalet fiskar som använde fiskvägen 20.6– 23.9.2018. Uppströms längs fiskvägen vandrade totalt cirka 3 250 laxar och 500 havsöringar.  Förutom dessa kan en del av laxarna och öringarna vandra uppströms direkt längs forsen, berättar forskare Panu Orell på Naturresursinstitutet.

Fiskräknaren kommer att användas igen under säsongen 2019. Den läggs ut så fort det största vårflödet är över, vid månadsskiftet maj–juni. Följ med räknaren på: https://kart.skynordic.no/. Räknaren ger oss värdefull information om laxbeståndets tillstånd och utveckling.