Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik köptes större mängder havre 2018 direkt från lantgårdarna jämfört med året innan. Köpet av vete, korn och råg minskade i sin tur. I slutet av året var spannmålslagren, som innehöll inhemskt och utländskt spannmål, störst på tio år.

– År 2018 köpte den inhemska industrin och spannmålsmäklarna sammanlagt 1,85 miljarder kilo spannmål direkt från gårdarna. Mängden är nästan lika stor som året innan, men den var fördelad mellan olika spannmålsslag på olika sätt än tidigare, säger överaktuarie Sirpa Karppinen på Luke.

De senaste åren har köpet av korn och vete minskat och köpet av havre ökat. År 2018 var inköpsmängderna havre (644 mn kg) nästan lika stora som inköpsmängderna havre (664 mn kg). Mängden vete som var till salu på marknaden var något mindre (484 mn kg). Inköpsmängderna råg har varit mindre (62 mn kg) och utgör endast cirka tre procent av den totala spannmålsmängden.

Användningen av korn inom foderindustrin har minskat

År 2018 använde den inhemska industrin inhemsk och utländsk spannmål för totalt drygt 1,3 miljarder kilo. På samma sätt som året innan använde livsmedelsindustrin 422 miljoner kilo spannmål, foderindustrin 587 miljoner kilo och den övriga industrin 340 miljoner kilo.

Användningen av spannmål inom foderindustrin minskade med sex procent jämfört med året innan. Den mest betydande förändringen skedde i användningen av korn, som minskade med 15 procent.

Inom livsmedelsindustrin var användningen av spannmål nästan lika stor som året innan, men det har skett förändringar i enskilda spannmålsslag. Användningen av havre ökade till 98 miljoner kilo (+6 %) och överstiger användningen av råg avsedd för livsmedelsbruk, som uppgick till 88 miljoner kilo. Mest användes vete, 225 miljoner kilo, vilket är en minskning med tre procent jämfört med året innan.

Korn- och havrelagren har ökat

Vid utgången av 2018 innehöll industrins och handelns lager totalt 649 miljoner kilo inhemsk och utländsk spannmål. Mängden är 22 procent större än vid motsvarande tidpunkt året innan.

– Förra gången fanns det över 600 miljoner kilo spannmål i lager vid motsvarande tidpunkt 2009, säger Karppinen.

Lagren innehöll mest havre (38 %) och korn (29 %). I lagren fanns det havre för 247 miljoner kilo, vilket är 66 miljoner kilo mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Mängden korn i lagren var 190 miljoner kilo, vilket är en ökning med 53 miljoner kilo jämfört med året innan. Vetelagren var mindre, 140 miljoner kilo, men även de ökade något från föregående år. Råglagren har däremot minskat till 73 miljoner kilo.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna om spannmålsinköp inhämtas kvartalsvis från alla finländska företag som köper spannmål eller rybs och raps direkt från gårdarna. Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål inhämtas kvartalsvis från livsmedelsindustrin, foderindustrin och den övriga industrin som använder spannmål. Lageruppgifterna inhämtas kvartalsvis från alla företag som har spannmål i lager vid utgången av juni eller december.