Nyheter Skog

Virkesförrådet på skogsmark och tvinmark är totalt 2 506 miljoner kubikmeter och årlig tillväxt 103 kubikmeter. Medelvolymen är 122 kubikmeter per hektar på skogsmark. De senaste uppgifterna bygger på riksskogstaxeringsdata från 2016–2020.

Skogsmark täcker 86 procent av Finlands markareal, med andra ord är skogsbruksarealen 26,2 miljoner hektar. Drygt tre fjärdedelar av skogsbruksarealen är skogsmark. I skogsbruksarealen ingår också tio procent lågavkastande tvinmark och 13 procent nästan eller helt kala impediment. Skogsbilvägar och annan mark för servicefunktioner inom skogsbruket utgör ungefär en procent av skogsbruksarealen.

Skogsmark, det vill säga mark med hög virkesproduktionspotential, utgör 66 procent av Finlands markareal.

– Det mest skogbevuxna landskapet är Södra Savolax, där 85 procent av markarealen är skogsmark. Även i Norra Karelen, Mellersta Finland och Kajanaland är skogsmarkens andel över 80 procent. Andelen är minst på Åland, med 41 procent, säger ledande forskare Kari T. Korhonen vid Naturresursinstitutet.

En tredjedel av skogsbruksmarken är torvmark och resten momark. Över hälften av torvmarksarealen utgörs av tall dominerade myrar och en fjärdedel av gran dominerade kärr. Andelen trädlös mosse är 17 procent. Drygt hälften av den nuvarande torvmarksarealen är dikade.

Över hälften av skogsbruksmarken ägs av privata

Av skogsbruksarealen är 52 procent i privata ägo, medan 35 procent ägs av staten och sju procent av aktiebolagen. De återstående sex procenten ägs av kommuner, församlingar och sammanslutningar.

Virkesförrådets volym på skogsmark och tvinmark uppgår till totalt 2 506 miljoner kubikmeter. En fjärdedel av virkesförrådets volym är på torvmark och resten på momark. Två tredjedelar av virkesförrådets volym ägs av privata, en knapp tiondel av aktiebolagen och en femtedel av staten. Av virkesförrådet finns 89 procent på virkesproduktionsmark. Bland annat naturskyddsområden ingår inte i områden för virkesproduktion.

Virkesförrådets medelvolym på skogsmark är 122 kubikmeter per hektar. I Södra Finland är medelvolymen 148 kubikmeter per hektar och i Norra Finland 90 kubikmeter per hektar. Av landskapen är virkesförrådets medelvolym störst i Egentliga Tavastland, 172 kubikmeter per hektar. Även i Nyland, Päijänne-Tavastland och Åland är medelvolym över 160 kubikmeter per hektar. Medelvolym i Lappland stannar långt under detta, på 78 kubikmeter per hektar.

Medelvolym död ved på skogsmark i Finland är 6,1 kubikmeter per hektar. Av detta är rejäl 70 procent omkullfallna och resten rotstående. I Södra Finland är medelvolymen för död ved 4,8 kubikmeter per hektar och i Norra Finland 7,7 kubikmeter per hektar.

Virkesförrådets årliga tillväxt har minskat på skogsmark och tvinmark

Enligt de senaste uppgifterna är tillväxten 103 miljoner kubikmeter och medeltillväxten 4,6 kubikmeter per hektar. Jämfört med föregående inventering har virkesförrådets årliga tillväxt minskat. Tillväxten har avtagit hos tall, medan den har ökat hos gran. Under mätperioden för RST13 (2014–2020) har årsringsindex för tall underskridit långtidsmedelvärdet. Årsvariationen i årsringsindexet beror på miljöfaktorer som temperatur och nederbörd, fröproduktion och skador.

På skogsmark är den årliga medeltillväxten i virkesförrådet 5,1 kubikmeter per hektar. Av landskapen har Egentliga Tavastland den största medeltillväxten på 8,5 kubikmeter per hektar. I Lappland stannar medeltillväxten på endast 2,1 kubikmeter per hektar.

 

Skogsbruksmarken klassificeras som skogsmark, tvinmark och impediment på grund av den genomsnittliga årliga virkesproduktionsförmågan.

På skogsmarken är virkesproduktionsförmågan minst 1 m³/hektar/år, på tvinmarken mellan 0,1-1 m³/hektar/år och på impedimentet mindre än 0,1 m³/hektar/år. Skogsbruksmarken innefattar också skogsbruksmarken på naturskyddsområden.