Nyheter Vilt

Kräftsäsongen börjar fredagen den 21 juli kl. 12. Sommarens kräftfångst torde bli bra, eftersom man under förra säsongen i vattendragen kvarlämnade mer än vanligt kräftor i fångststorlek och kräftor som denna sommar växer till fångststorlek. På grund av den svala försommaren fås de bästa fångsterna senare än vanligt.

Foto: Jouni Tulonen, Luke

Vid Naturresursinstitutets provkräftfångst i Päijänne konstaterades att romutvecklingen hos signalkräftor låg ett par veckor efter. Kräftexperter vid Luke, Östra Finlands universitet och  Centralförbundet för Fiskerihushållning bedömer att de bästa kräftfångsterna denna sommar fås cirka två veckor senare än vanligt. Honor fås rikligt först i augusti efter att de ömsat sina skal. Honorna ömsar sina skal först efter det att ynglen kläckts och lämnat honans bakkropp. I stora sjöar som blir långsamt varma kan också fångsten av hanar vara svag under början av säsongen. Kläckningen av flodkräftors yngel kan infalla upp till 2–3 veckor senare än för signalkräftor, därför torde den bästa fångsttiden för flodkräftor infalla något senare än motsvarande tid för signalkräftor.

Endast kommersiella fiskare får sälja kräftor

Enligt lagen om fiske får endast kommersiella fiskare som registrerats i NTM-centralerna sälja kräftfångster. Registrering krävs emellertid inte om kräftfiskaren under kräftfångstsäsongen säljer högst 300 kräftor direkt till konsumenter.

Det är förbjudet att plantera ut signalkräftor

Förbudet gäller all slags utplantering: också i vattendrag som redan har signalkräftor. Förbudet ansluter sig till att förebygga olägenheter med främmande arter och att trygga mångfalden i den finska naturen. Samtidigt begränsas spridningen av kräftpest med signalkräftan.

Särskild noggrannhet med kräftpest

Personer som rör sig i olika vattendrag ska vara särskilt omsorgsfulla vid desinficering av fiske- och kräftfångstredskap. Dessutom gäller det att komma ihåg att kräftor får förvaras i sumpar och andra motsvarande anordningar endast i den delen av vattendraget där de fångats. Kräftpesten är förödande för flodkräftbestånden och skadlig eller förödande för signalkräftbestånden.

Naturresursinstitutet samlar in observationer om kräftor

Uppgifter om observationer av kräftor och kräftbestånd samlas in på webbplatsen www.kalahavainnot.fi.

Med observationerna görs uppskattningar om hur hotad flodkräftan är och utarbetas planer för kräftnäringen. Uppgifterna om förekomsten av flodkräftor används av forskare, fiskerinäringsmyndigheter och -rådgivningen.