Nyheter Skog

I ett projekt som koordineras av Naturresursinstitutet (Luke) utvecklas en kostnadseffektiv metod för den första gallringen av unga talldominerade skogar. Korridorgallring kan tillämpas med nuvarande skördarteknologier. Arbetsmetoden uppfyller de kriterier för god skogsvård och bra avverkningsresultat som tillämpas av Finlands skogscentral. Lämpligheten hos korridorgallring för lokala avverkningsmiljöer har utretts tidigare även i Sverige, USA och Centraleuropa.

Vid testavverkningar utvecklas en arbetsmetod som främjar maskinell gallringsavverkning i vilken träden fälls i cirka 1–2 meter breda korridorer mellan körspåren.

– Utifrån det insamlade forskningsmaterialet utreds effekterna av korridorgallring på avverkningens effektivitet, trädbeståndet som lämnas kvar för att växa, avverkningsuttaget samt på skördeskadorna jämfört med den traditionella selektiva gallringsmetoden, berättar forskare Yrjö Nuutinen på Luke.

Traditionell selektiv gallring är den gallringsmetod som används oftast i Finland. I den väljs träden som ska tas bort individuellt i terrängen mellan körspåren.

Effekterna av korridorgallringsmetoden på skogsbeståndets framtida växt simuleras från materialet och jämförs med den traditionella gallringsmetoden. Vidare utarbetas ett utbildningspaket om korridorgallring som kan användas.

Ogallrat tallbestånd i första gallringsfasen. (Bild: Erkki Oksanen / Luke)

Många fördelar med gallringsmetoden

Resultatet blir en gallringsmetod som gör den första gallringsavverkningen snabbare och sänker kostnaderna för anskaffning av ved för energiproduktion och som råvara för skogsindustrin.

Metoden uppfyller rekommendationerna för god skogsvård och ger mervärde till skördeföretagarna.

Arbetsmetoden ökar avverkningsmängderna i unga skogar varvid deras tillstånd ur skogsvårdssynvinkel betraktat förbättras och mängden icke-vårdade skogar minskar.

Projektet ger en konkret korridorgallringsmetod som kan användas av alla aktörer. Projektet tar fram forskningsmaterial för uppföljning av den vidare utvecklingen av forskningsskogsbestånd och nytt undervisningsmaterial om korridorgallring för användning i utbildningen av skogsägare och anställda inom skogsbranschen.

Genom projektet understöds utvecklingen av avverkningsteknologi lämpad för korridorgallring och uppföljningsförsöksytorna som etablerats inom projektet möjliggör uppföljning över en längre period av utvecklingen av korridorgallrade skogsbestånd jämfört med traditionell selektiv gallring.

 

Korridorgallring – metod för maskinell första gallring av ung tallskog – projektet finansieras av Finlands skogsstiftelse och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektets budget för åren 2017–2018 uppgår till 125 600 euro. Projektet genomförs av Naturresurscentralen, Finlands skogscentral och UPM Skog.

 

Läs också