Nyheter Skog, Statistik

År 2020 var exportvärdet av skogsindustriprodukterna 10,4 miljarder euro, det vill säga 18 procent av Finlands varuexport. Andelen kartong av exporten har ökat under längre tid. Träimporten ökade med sju procent jämfört med föregående år och uppgick till 12,6 miljoner kubikmeter.

År 2020 minskade exportvärdet på skogsindustriprodukter reellt med 14 procent jämfört med året innan (deflaterat med partiprisindex). Arbetsmarknadskonflikter hade en negativ inverkan på skogsindustrins produktion och exporten under första halvåret 2020.

Exportintäkterna från skogsindustriprodukter härrör huvudsakligen från massa- och pappersindustriprodukter, vars exportvärde minskade och landade på 7,86 miljarder euro (-16 % jämfört med föregående år). Sett till varugrupp hade såväl papper som kartong en andel på 27 procent av exportvärdet på skogsindustriprodukter. Massa stod för 18 procent. Varor av papper och kartong stannade på fyra procent.

– Den viktigaste exportprodukten för massa- och pappersindustrin, och samtidigt för hela skogsindustrin, var annan belagt kartong som stod för 17 procent av värdet på skogsindustriexporten. Den kategorin innehåller flerskiktade papp som är belagda eller bestrukna med kaolin och papp belagda med plast, säger Eeva Vaahtera, överaktuarie på Naturresursinstitutet.

Pappersexporten fortsatta att backa, och värdet på exporten av såväl finpapper och tidskriftspapper minskade med nästan en tredjedel jämfört med året innan. Den viktigaste massaindustriprodukten var blekt sulfatmassa som stod för 16 procent av skogsindustriexporten (-22 % jämfört med föregående år).

Trävaruindustrins exportvärde backade med sju procent jämfört med året innan och landade på 2,50 miljarder euro. Den klart största varugruppen var sågade trävaror, med en andel på 15 procent av hela skogsindustrins exportvärde. Jämfört med föregående år minskade värdet på sågade trävaruexporten med sju procent.

Exportintäkterna från blekt sulfatmassa härrör till 41 procent från Kina

– De viktigaste exportländerna för den finländska skogsindustrin var desamma som året innan. Av exportintäkterna härrörde 14 procent från Tyskland, tio procent från Kina och sju procent från Storbritannien, fortsätter Eeva Vaahtera.

Om man ser på de viktigaste enskilda exportvarorna, härrörde en femtedel av exportintäkterna för annan belagd kartong från Tyskland. Inom blekt sulfatmassa var Kinas andel 41 procent. Av sågade trävaruexportens värde kom 11 procent från Japan.

En femtedel av importen av skogsindustriprodukter bestod av trämöbler

Skogsindustriprodukter importerades till Finland till ett värde av 1,38 miljarder euro, vilket innebar en reell minskning med fem procent jämfört med året innan. En femtedel av importen bestod av trämöbler, 19 procent av pappers- och kartongvaror och 12 procent av kartong. De viktigaste handelspartnerna var Sverige (kraftliner och pappers- och kartongvaror), Estland (trämöbler) och Ryssland (sågvaror och plywood).

Ökning för importen av flis

År 2020 uppgick träimporten till Finland till 12,64 miljoner kubikmeter, vilket var en ökning med sju procent jämfört med föregående år. Drygt hälften av träimporten bestod av massaved. Flis stod för 35 procent och timmer för endast fyra procent. De resterande åtta procent bestod av brännved, impregnerat trä och träavfall. Importen av flis ökade med 11 procent jämfört med året innan, medan importen av massaved var oförändrad. Skogsindustriprodukter importerades till Finland till ett sammanlagt värde av 0,50 miljarder euro.

Precis som nästan alltid tidigare kom största delen av importen från Ryssland (76 %). Näst mest trä importerades från Estland och Lettland, vilka bägge stod för nio procent av importens värde.

Finland exporterade 1,66 miljoner kubikmeter trä, vilket var en minskning med 17 procent jämfört med året innan. Av träexporten gick 83 procent till Sverige.