Nyheter Ekonomi, Jordbruk, Landsbygd

Naturresursinstitutet prognostiserar att den svaga skörden, de ökade kostnaderna och de låga producentpriserna inom husdjursskötseln försämrar jord- och trädgårdsbrukets lönsamhet i år.

Företagarinkomsten minskar med en femtedel

Företagens genomsnittliga företagarinkomst är 16 200 euro. Lönsamhetskoefficienten är 0,38, vilket betyder att företagarinkomsten täcker 38 procent av lönemålet för företagarfamiljens eget arbete och målet för ränteavkastningen på eget kapital. Jordbruksföretagarens timlön blir 6,2 euro och ränteavkastningen på eget kapital 1,4 procent.

Den genomsnittliga avkastningen på kapitalet blir på -1,7 procent, det vill säga företagen avkastar ingen ränta på det kapital som investerats i dem.

Den svaga skörden försämrar växtodlingens lönsamhet

Enligt Naturresursinstitutets senaste skördeuppskattning blir spannmålsskörden 17 procent mindre än år 2020.

– Skördeutfallet återspeglas i spannmålsgårdarnas lönsamhet som sjunker nästan till nollnivå. Det slutgiltiga resultatet beror dock på utvecklingen av producentpriserna på spannmål. De övriga växtodlingsgårdarnas lönsamhet blir nästan oförändrad, konstaterar Jukka Tauriainen, forskare vid Naturresursinstitutet.

Djurhållningens lönsamhet i kostnadstryck

Enligt prognosen kommer lönsamhetskoefficienten för mjölkgårdarna att sjunka från 0,61 till 0,52. Särskilt prisstegringen för produktionsinsatser försvagar resultatet. Höstens högre priser på spannmål kommer att synas i husdjursgårdarnas resultat i höst, men också följande år. På de övriga nötkreatursgårdarna är kostnadernas inverkan på lönsamheten måttfullare än på mjölkgårdarna.

Lönsamhetskoefficienten för svingårdarna sjunker till 0,60, och för fjäderfäuppfödningen, den lönsammaste produktinriktningen, till 1,21. Lönsamhetsprognosen för fjäderfäuppfödningen är osäkrare än prognosen för de övriga produktionsinriktningarna på grund av att urvalet är så litet. Dessutom är fjäderfägårdarnas företagarinkomst liten i förhållande till de stora produktionsvolymerna. Detta försämrar prognosens tillförlitlighet, eftersom små ändringar i priserna på produkter eller produktionsinsatser återspeglas mångdubbelt i företagarinkomsten och lönsamheten.

Prognoser i Ekonomidoktorn

Prognosresultaten för 2021 publiceras på Naturresursinstitutets webbplats Ekonomidoktorn under Jordbruks- och trädgårdsproduktion på www.luke.fi/ekonomidoktorn.

Mer information om prognossystemet och kalkylantagandena (på finska).