Nyheter Jordbruk, Klimat, Skog

År 2018 uppgick utsläppen från jordbrukssektorn till 6,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, medan kolsänkan inom LULUCF-sektorn var 10,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Både utsläppen och kolsänkan var något större än de preliminära uppgifterna från december 2019.

År 2018 var sänkan från sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 0,5 mn ton CO2-ekv. större än i de preliminära uppgifterna. Det berodde på att ingångsdata för beräkningen av förändringen i kolreservoaren i träprodukter, det vill säga produktionsvolymerna för träprodukter, justerades för de senaste åren.

År 2018 var utsläppen från jordbrukssektorn 0,04 mn ton CO2-ekv. större än i de preliminära uppgifterna i december. Det berodde på en korrigering av beräkningen av utsläppen från kreaturens matsmältning, uppdatering av ingångsdata om användningen av avloppsslam i jordbruk genomgående i tidsserien och tillägg av andra organiska gödselmedel än stallgödsel och avloppsslam till inventariet.

Kolsänkan inom LULUCF-sektorn minskade betydligt jämfört med 2017

Utsläppen från jordbrukssektorn minskade med 1 procent jämfört med 2017 (bild 1). Nivån på utsläppen har varit i stort sett oförändrad sedan 2000, det vill säga 6,5–6,7 mn ton CO2-ekv.

Kolsänkan inom LULUCF-sektorn minskade med 40 procent jämfört med 2017 (bild 2). Det beror på att kolsänkan i skogsmark var den minsta någonsin under rapportperioden som går tillbaka till 1990 (17,5 mn ton CO2-ekv.). Avverkningsvolymen har ökat med 3–4 procent varje år sedan 2015, vilket avspeglas i utvecklingen av skogen som kolsänka de senaste åren. Förändringen ännu större 2018 och ökningen på 8 procent jämfört med avverkningsuttaget 2017 resulterade i den högsta noteringen så länge statistiken har förts. Avverkningsuttaget avspeglas i större produktionsvolymer inom skogsindustrin och ökar därigenom kolreservoaren för träprodukter (4,4 mn ton CO2-ekv.). Kolinbindningen i träprodukter har dock ökat endast måttligt, eftersom den största ökningen av virkesuttaget har skett inom massaved, som används för kortlivade produkter.

Bild 1. Utsläpp från jordbrukssektorn per utsläppskälla 2017 och 2018 (mn ton CO2-ekv.).
Bild 2. Utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn per markanvändningskategori 2017 och 2018 (mn ton CO2-ekv.). Positiva tal anger utsläpp och negativa tal anger upptag (sänka).

Statistikcentralen redovisar resultaten till EU och till FN:s klimatkonvention.  De preliminära resultaten för jordbrukssektorn och LULUCF-sektorn 2019 kommer att ingå i Statistikcentralens sammanfattande rapport som publiceras på finska 28 maj 2020.

Utsläpp och upptag av växthusgaser rapporteras och offentliggörs i tre steg, som är preliminära resultat (s.k. snabbskattning), preliminära uppgifter och slutliga resultat. Ingångsdata för beräkningarna preciseras mellan offentliggörandena.  Schema för offentliggöranden 2020 (på finska).