Nyheter Klimat, Skog, Statistik

Förra sommaren räknade Naturresursinstitutet om statistiken för avgången av stamved sedan 1990. Vid beräkningen användes beräkningsgrunder som kan inriktas bättre än tidigare. Till följd av detta ökade siffrorna för årlig avgång av stamved med till och med sex procent. Uppgifterna om avgång uppdaterades i inventeringen av växthusgaser enligt statistikförändringen, varför skogsmarkens kolsänka minskade i synnerhet i början av 2000-talet.

Statistikförändringen minskade skogsmarkens kolsänka, eftersom mängden kol som årligen avlägsnas från träbiomassa var större än den tidigare uppskattningen på grund av ändringen. Förändringen kompenserades delvis av en större fallförna på marken, varvid sänkan i jordmånen i mineraljordar i genomsnitt ökade och utsläpp från jordmånen i torvmarker minskade jämfört med det som rapporterats tidigare.

Förändringen minskade sänkan i skogsmark 1990–2018 med cirka 1,8 miljoner ton koldioxid. Störst var förändringen 2000–2007, då sänkan i genomsnitt minskade med 3,9 miljoner ton koldioxid per år. Under perioden 1990-1999 minskade sänkan i genomsnitt med 1,1 miljoner ton koldioxid per år. År 2019 uppgick sänkan i skogsmark till 22,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Statistikförändringen ingick redan i de i december 2020 publicerade preliminära uppgifterna och sänkans storlek ändrades inte i den nu för EU och FN:s klimatkonvention utarbetade rapporten jämfört med de preliminära uppgifterna.

Utsläpp av koldioxid som avlägsnas från träbiomassa ökade, med undantag av åren 2015 och 2016 då utsläppen minskade, och 2017 och 2018 då utsläppsnivån var oförändrad. Under 1990–2007 ökade utsläppen i genomsnitt med 3,9 miljoner ton koldioxid om året och höll sig nästan oförändrade under 2008–2018.

Korrigeringen av statistiken ökade jordmånens kolsänka i mineraljordar under 1990–2007 (i genomsnitt 1,4 miljoner ton koldioxid per år) och minskade sänkan under 2008–2018 (i genomsnitt 0,9 miljoner ton koldioxid per år). Vad gäller torvmarker var förändringens påverkan mindre; i genomsnitt 0,2 miljoner ton koldioxid mindre släpptes ut under 1990–2007 och 0,02 miljoner ton koldioxid mindre släpptes ut under 2008–2018.

Korrigeringen av statistiken förbättrar tillförlitligheten i inventeringen av växthusgaser

Korrigeringen av statistiken förbättrar tillförlitligheten i inventeringen av växthusgaser. Mätningsresultat för det spillvirke och den naturliga avgång som nu uppkommer vid avverkningar har riktats till rätt år och ändringarna beskrivs utförligare än tidigare enligt verkliga omständigheter.

I inventeringen av växthusgaser specificeras vanligen värden för de senaste åren då man enligt inventeringscyklerna i riksskogstaxeringen får ny information om till exempel beståndstillväxt och markklassernas arealer. Även uppgifterna i statistiken kan preciseras för de senaste åren. Uppgifterna i början av tidsserien förändras vanligtvis främst till följd av metodutvecklingen, varvid exaktare metoder tas i bruk för hela tidsserien. Sammanställningen av olika informationskällor är en utmaning, eftersom material har samlats in för olika användningsändamål till exempel enligt olika perioder, definitioner och metoder.

Utöver korrigeringen av statistiken över avgången infördes vid inventeringen av växthusgasutsläpp nya uppgifter om arealer, uppgifter om beståndets tillväxt och andra uppgifter om storheter som beskriver beståndet och nya metoder för beståndstillväxt inom arealer som beskogas. Dessutom infördes ny information om hur avverkningar riktas samt om uttagsvolymerna för energived och tidpunkterna för uttaget. Även dessa påverkade slutresultaten, i synnerhet under de sista rapporteringsåren (figur 1.).

Figur 1. Skogsmarkens nettokolsänka i inventeringen 2020 (1990–2018) och inventeringen 2021 (1990–2019)