Nyheter Skog

Rotprisinkomsterna steg till 2,66 miljarder euro 2018. I jämförelse med året innan ökade de reella inkomsterna med 14 procent och var nästan en fjärdedel högre än genomsnittet under de senaste fem åren, anger Naturresursinstitutets statistik över rotprisinkomster.

Ingressen i meddelandet av 18 juni 2019 klockan 9 har korrigerats 18 juni klockan 14. I meddelandet som publicerades i morse nämndes felaktigt att reella ökningen är 12 procent.

Privata skogsägare och samfunden fick 86 procent av inkomsterna, dvs. 2,32 miljarder euro. Enligt uppskattningen var enskilda skogsägares andel av detta utifrån virkesvolymen över 90 procent. Skogsindustrins och statens inkomster uppgick till totalt 0,33 miljarder euro. Sjuttio procent av rotprisinkomsterna härrörde från timmer, och bland trädslagen är granen det viktigaste med en andel på 46 procent.

– Inkomsterna ökade nu för fjärde året i rad och närmade sig redan inkomsterna för rekordåret 2017. I euro överskreds inkomsterna. När vi däremot beaktar förändringen i penningvärdet är inkomsterna hela 14 procent lägre än vad de var under rekordåret, berättar Esa Uotila, forskare vid Naturresursinstitutet.

Inkomsterna ökade till följd av rekordstora avverkningar och höjda rotpriser. I jämförelse med året innan ökade avverkningarna av timmer med cirka 10 procent och av massaved med cirka 13 procent. Rotpriserna på barrtimmer ökade reellt med över fem procent och priserna på massaved med cirka fem procent jämfört med året innan.

De högsta inkomsterna uppnås i Savolax och Mellersta Finland

De högsta rotprisinkomsterna uppnåddes i Södra Savolax (329 miljoner euro), Mellersta Finland (267 miljoner euro) och Norra Savolax (264 miljoner euro). Dessa landskap fick totalt en tredjedel av avverkningsinkomsterna, trots att de till sin skogsareal representerar en fjärdedel av hela skogsarealen i Finland.

Utifrån bruttorotprisinkomsterna kunde följande skogslandskap urskiljas: Södra Savolax, Norra Savolax, Mellersta Finland, Birkaland, Norra Karelen och Norra Österbotten.

Rotprisinkomsterna som en del av nationalräkenskaperna

Bruttorotprisinkomsterna erhålls genom att multiplicera avverkningsvolymerna med rotköpspriserna. Utöver inkomster från virkesförsäljning räknas även värdet på husbehovsvirke som inkomster för skogsägare. Statistiken över bruttorotprisinkomster används bland annat i beräkningen av nationalräkenskaperna och som bakgrundsinformation vid beslutsfattande inom skogssektorn. I Naturresursinstitutets statistikdatabas (stat.luke.fi/) finns statistik över rotprisinkomster från och med 1990.