Nyheter Fisk

Fiskesäsongen 2018 stannade laxfångsten i Tana älvs vattendrag på en historiskt låg nivå, endast 50 ton. För första gången på femton år fångades det mer lax på den norska sidan (28,2 ton) än på den finska sidan (21,7 ton). Den låga fångsten och förändringen i fördelningen mellan länderna beror åtminstone delvis på begränsningarna av fisket enligt den nya fiskestadgan.

Största delen av laxfångsten i Tana älv bestod av grils, det vill säga smålax med ett år i havet. De utgjorde nästan 75 procent av den totala fångsten på cirka 15 600 laxar. Stora laxar med 3–4 år i havet utgjorde endast sex procent av antalet fångade laxar. Både antalet och andelen stora laxar var exceptionellt låga.

Lokala fiskare tar det mesta av laxfångsten i Tana älv

Lokala fiskare drog upp 73 procent (36,4 ton) av laxfångsten i Tana älv, fördelad på drygt 13 ton på den finska sidan och 23 ton på den norska sidan.

Fisketuristernas fångster på 8,3 ton på den finska sidan och 5,1 ton på den norska sidan utgjorde 27 procent (13,4 ton) av den totala laxfångsten.  Drygt 80 procent av fisketuristernas fångst på den finska sidan drogs upp ur Tana och Enare älvars huvudfåra, resten togs ur älvens sidofåror, främst Vetsijoki å och Utsjoki älv.

På den finska sidan var de lokala fiskarnas fångst nästan jämt fördelad mellan nätredskap och spöfiske. På den norska sidan fångade lokala fiskare nästan 80 procent av laxen med nätredskap.

Lokala fiskares och fisketuristernas uppskattade laxfångster (kg) i Tana älvs vattendrag i Finland respektive Norge 1975–2018. Den svarta streckade linjen markerar den långvariga snittfångsten (1975–2017). Källa: Naturresursinstitutet (fångsterna i Finland) och Tanavassdragets Fiskeforvaltning (fångsterna i Norge).

Skillnad i antalet fisketillstånd i Tana älv mellan Finland och Norge

Till lokala fiskare på finska sidan såldes drygt 500 säsongstillstånd för lax i Tana och Enare älvar. En betydande del av tillstånden tillät också användning av nätredskap. Antalet utlösta tillstånd var på samma nivå som året innan, men låg cirka en tredjedel under medelvärdet för de tio föregående åren. Till lokala fiskare på den norska sådan såldes 1 450 säsongstillstånd, av vilka något över 200 också tillät användning av nätredskap.

Till fisketurister såldes drygt 16 500 fiskedygn för Tana och Enare älvars gränsälvsträckning, fördelat på cirka 10 500 dygn på den finska sidan och knappt 6 000 på den norska sidan. Dessutom såldes drygt 1 000 dygnstillstånd för Tana älvs nedre lopp, som ägs helt av Norge.

Obligatorisk fångstrapportering viktig för uppföljning av laxbestånden

Fiske- och fångststatistiken utgör en viktig del av uppföljningen av laxbestånden. Uppgifterna utnyttjas vid planeringen av beståndsvården och ordnandet av fisket. Statistiken över fisket och fångsterna i Tana älv sammanställs på den finska sidan av Naturresursinstitutet och på den norska sidan av Tanavassdragets Fiskeforvalting (TF).

Enligt det nya fiskeavtalet som trädde i kraft 2017 ska alla som fiskar såväl på den finska som på den norska sidan av Tana älv, inklusive biälvarna, anmäla sina fångster.  En del av fiskarna försummade denna plikt och för deras del bygger fångsterna på en uppskattning.