Nyheter Jordbruk, Mat
Kuva: Jansik Csaba/Luke
Kuva: Jansik Csaba/Luke

Finlands import av livsmedel har mer än trefaldigats under tiden för EU-medlemskapet, till över 4,7 miljarder euro år 2014. Under de senaste fem åren har livsmedelsimporten från Tyskland växt allra kraftigast.  Importen från de andra nordiska länderna, Nederländerna samt Estland och Polen har också växt kraftigt.

År 2014 importerades tyska livsmedel till Finland för ett värde på över 700 miljoner euro, vilket var 15 procent av hela livsmedelsimporten. Ökningen av livsmedelsimporten från Tyskland fortsatte, trots att importen från nästan alla andra länder minskade eller förblev oförändrad. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) årsöversikt Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2015 (Finlands lantbruk och landsbygdsnäringar 2015).

Tyskland har Europas hårdaste konkurrens på livsmedelsmarknaden

Tysklands livsmedelsmarknad har den hårdaste konkurrensen i hela Europa, därför strömmar det billiga baslivsmedel därifrån till den finländska marknaden. Detta har varit ett trumfkort under den ekonomiska recessionen när konsumenterna har blivit allt mer prismedvetna. Även distributionskanalerna, särskilt den starka uppgången för Lidl inom detaljhandeln, har möjliggjort framgången för de tyska produkterna. –

– Den branta ökningen av importen av tyska livsmedel sedan 2009 har inte berott enbart på Lidls verksamhet. Även stora finländska detaljhandelskedjor har i ökande mängd skaffat tyska produkter, ofta inom ett vidgat utbud av egna märkesvaror. Finlands livsmedelsproducenter måste konkurrera allt hårdare med utländska producenter för att bevara sin ställning på den inhemska marknaden och klara sig i den internationella kapplöpningen, säger specialforskaren Csaba Jansik på Naturresursinstitutet.

Finland importerar mycket mer mat än man exporterar

Finlands utrikeshandelsbalans för lantbruks- och livsmedelsprodukter har varit negativ under hela den tid som Finland varit medlem i EU. Det nuvarande underskottet på över tre miljarder euro beror inte längre enbart på import av frukt, kaffe, kryddor och vin. Fördubblingen av underskottet på tio år förklaras av en brant ökning av importen av baslivsmedel såsom bröd, ost, kött och fisk.

I fjol minskade underskottet i utrikeshandelsbalansen för livsmedel lite för första gången sedan 2001. År 2014 exporterades livsmedel för 1,56 miljarder euro och importerades för 4,77 miljarder euro. Båda siffrorna sjönk nästan 2 procent i jämförelse med föregående år, vilket minskade underskottet med 56 miljoner euro till 3,2 miljarder euro.

Målsättningen är att fördubbla exporten

När det gäller Finlands utrikeshandel med livsmedel har mejeriprodukterna varit den enda produktgruppen för vilken handelsbalansen har hållits positiv under hela tiden för EU-medlemskapet. Exporten av mejeriprodukter har varit koncentrerad till två länder. År 2014 exporterades redan över två tredjedelar till Ryssland (49 %) och Sverige (19 %).

– Många faktorer förklarar den måttliga ökningen av Finlands livsmedels På grund av sitt nordliga läge bortom havet är Finland separerat från områdena med livligt handelsutbyte i Mellaneuropa. Dessutom saknar Finland traditioner som bakgrundsstöd när det gäller livsmedelsexport och starka förebilder. Sådant som gör att också små företag till exempel från Holland, Danmark och Tyskland törs ge sig ut på exportmarknaden. Att främja Finlands livsmedelsexport har inte heller ansetts vara något primärt utvecklingsmål, säger professor Jyrki Niemi vid Naturresursinstitutet.

Numera har man lyft fram främjandet av livsmedelsexporten som ett viktigt mål i olika program. Exportprogrammet Team Finland som startade i september 2014 har som målsättning att fördubbla vår livsmedelsexport till år 2020. Man har allt mer uppmärksammat betydelsen av utrikeshandelsbalansen för livsmedel också på andra håll i Europa. Motsvarande program för att främja exporten har nyligen gjorts upp i flera andra av EU:s medlemsländer.

Niemi, J. & Ahlstedt, J. (red.) 2015. Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2015.
Naturresursinstitutet (Luke). 96 sidor. Årsöversikten berättar om de viktigaste aktuella händelserna på lantbruks- och livsmedelsmarknaden. Informationspaketet ger ett tvärsnitt av händelserna 2013, följer de senaste trenderna och pejlar framtiden
 (på finska).