Nyheter Biodiversitet, Ekonomi, Klimat, Miljö, Skog

Kontinuerligt skogsbruk kan lösa många problem inom vården av torvmarksskogar, om vattennivån i torvmarken kan regleras på önskat sätt med trädbeståndet. Om vattennivån inte stiger för nära torvmarkens yta och å andra sidan inte sjunker för djupt i torven, kan man undvika iståndsättningsdikning och minska utsläpp som påverkar vattendragen och klimatet.

I publikationsserierna Agricultural and Forest Meteorology och Frontiers in Earth Science publicerades artiklar om ett projekt som utfördes i samarbete mellan Naturresursinstitutet, Helsingfors universitetet och Meteorologiska institutet där man följde upp plockhuggningens inverkan på vattennivån under 2–5 år på försöksområden i grankärr och på näringsrika tallmyrar runtom i Finland. I plockhuggningarna avverkades 17–74 procent av trädbeståndet och på två områden utfördes dessutom kalhyggen.

Under växtperioden steg vattennivån i torvmarksskogen 15–40 procent närmare markytan, då cirka hälften av beståndet avverkades. Hur mycket vattenytan steg efter avverkningen berodde på avverkningens intensitet, områdets geografiska läge och förhållandena under tillväxtperioden.

För stor markfuktighet hämmar trädbeståndets livskraft och tillväxt. En riktlinje är att vattennivån ska hålla sig på en nivå på under 30 centimeter från markytan. I norra Finland är vattennivån vanligtvis högre och svårare att reglera med trädbestånd än i södern.

– Vattennivån steg i allmänhet över gränsvärdet på 30 centimeter på nordliga områden, där över hälften av trädbeståndet avverkades. I södern steg vattenytan över detta gränsvärde först när två tredjedelar av trädbeståndet avverkats, konstaterar Kersti Leppä, forskare vid Naturresursinstitutet.

– Det verkar som om regleringen av vattenytan med kontinuerligt skogsbruk skulle vara en användbar metod i synnerhet i södra Finland, och möjligheterna till detta till och med förbättras när klimatet blir varmare.

Trädbeståndets storlek och trädarterna påverkar

Det är inte bara storleken på det kvarblivande trädbeståndet utan även trädarterna som påverkar. I förhållande till sin storlek avdunstar till exempel björken betydligt mera vatten än tallen, vilket beror på björkens slösaktiga strategi för vattenanvändning och större lövareal.

På områden där man avverkade alla tallar ur ett tall-björk-gran-blandbestånd, steg vattnet under växtperioden i genomsnitt endast med fem centimeter, även om cirka 70 procent av trädbeståndet avverkades. Det kan finnas mycket glasbjörkar i många torvmarksskogar och att beakta dem i plockhuggningar på näringsrika växtplatser kan ge ytterligare möjligheter för reglering av dräneringen.

Även träd kan lida av stress

Även om det är viktigt att reglera vattennivån, beror nyttan av kontinuerligt skogsbruk på torvmarker ännu på många andra öppna frågor.

– Vår forskning indikerade att underväxta granar som frihuggits kan lida av stress på grund av att de plötsliga förändringarna i ljusklimatet. Det skulle vara viktigt att förstå hur långvariga stressreaktionerna är och vilka faktorer som bidrar till deras styrka. Är träd som lider av stress eventuellt mer känsliga för mycket fukt eller torka?

Dessutom finns det öppna frågor kring skogens tillväxt, risk för skador och förnyelse. Den prognosticerade nyttan från kontinuerligt skogsbruk grundar sig fortfarande huvudsakligen på erfarenheter som uppkommit om torvmarksskogar som behandlats med vanliga gallringar och kalhyggen.

– Det förväntas att nyttan preciseras vid de många torvmarksskogarna med kontinuerligt skogsbruk som är föremål för uppföljning av Naturresursinstitutet med partners, konstaterar Leppä.

Artiklar:

Leppä, K., Korkiakoski, M., Nieminen, M., Laiho, R., Hotanen, J.-P., Kieloaho, A.-J., Korpela, L., Laurila, T., Lohila, A., Minkkinen, K., Mäkipää, R., Ojanen, P., Pearson, M., Penttilä, T., Tuovinen, J.-P. & Launiainen, S. Vegetation controls of water and energy balance of a drained peatland forest: Responses to alternative harvesting practices. Agricultural and Forest Meteorology, 295: 108198. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108198

Leppä, K., Hökkä, H., Laiho, R., Launiainen, S., Lehtonen, A., Mäkipää, R., Peltoniemi, M., Saarinen, M., Sarkkola, S. & Nieminen, M. Selection cuttings as a tool to control water table level in boreal drained peatland forests. Frontiers in Earth Science, 8: 576510. https://doi.org/10.3389/feart.2020.576510

Läs också