Nyheter Ekonomi, Skog, Statistik

Den gynnsamma konjunkturen inom skogsindustrin återspeglades även i privatskogsbrukets lönsamhet 2017. Privatskogarnas rörelseresultat ökade till 126 euro per hektar, vilket är nästan 17 procent mer än medelvärdet för de föregående tio åren. Investeringsavkastningen från virkesproduktionen ökade till över 6 procent.

Det privata skogsbrukets rörelseresultat ökade till 126 euro per hektar, eftersom avverkningarna i privata skogar ökade, rotpriserna steg och investeringarna minskade. Det totala resultatet var 1 682 miljoner euro, och ökningen jämfört med året innan var 7 procent då penningvärdet har omräknats enligt levnadskostnadsindex. Medelvärdet för de föregående tio åren överskreds med 17 procent, även om resultatet var långt ifrån det under toppåret 2007.

Foto: Erkki Oksanen

Rörelseresultatet mer än tre gånger så stort i södra Finland som i norra Finland

I södra Finland var det privata skogsbrukets rörelseresultat i genomsnitt 165 euro per hektar. Bäst var resultatet i Egentliga Tavastland, 245 euro per hektar. I norra Finland, dvs. landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, var resultatet i genomsnitt 49 euro per hektar.

I södra Finland förbättrades resultatet med 6 procent tack vare att intäkterna från virkesförsäljningen ökade. I norra Finland var ökningen över 16 procent. Där påverkades resultatuppgången även av att investeringarna i virkesproduktion minskade och stöden ökade.

– De stora förändringarna i norra Finland kan delvis förklaras av att uppgifterna om arbetsslag, stöd och totala kostnader statistikförs vid olika tidpunkter, säger Esa Uotila, forskare vid Naturresursinstitutet.

Det privata skogsbrukets rörelseresultat per storområde 1991–2017.

Enligt honom statistikförs stöden utifrån när de har använts, medan kostnaderna statistikförs först det år då det aktuella projektet blir klart.

Privatskogarnas rörelseresultat beräknas genom att man från rotprisintäkterna och stöden subtraherar investeringarna i virkesproduktion och de uppskattade administrativa o.d. kostnaderna.

Uppgången i rotpriserna förbättrade investeringsavkastningen från virkesproduktionen

Investeringsavkastningen från virkesproduktionen var 6,4 procent 2017. Senast uppgången i rotpriserna tydligt bidrog positivt till avkastningen var 2010 under korrigeringen efter störtdykningen 2009. Nu var rotprisernas inverkan på avkastningen 2,1 procentenheter. Intäkterna från virkesförsäljning hade klart störst inverkan på investeringsavkastningen, 4,0 procentenheter. Nettotillväxten i virkesförrådet ökade avkastningen med 0,8 procentenheter och statsstöden med 0,1 procentenheter. De totala kostnaderna för virkesproduktionen minskade avkastningen med 0,7 procentenheter. Jämfört med de föregående tio åren var avkastningen 3,9 procentenheter högre.

– Om man exkluderar ändringen i virkespriserna är avkastningen från virkesproduktionen drygt 4 procent, säger Uotila.

I denna kalkyl inverkar ändringen i virkespriserna på egendomens värde, som beräknats utifrån rotpriserna och virkesvolymerna i skogarna. Variationerna i priserna har fått den totala avkastningen att variera under åren med högst cirka 25 procentenheter uppåt och 20 nedåt.

Värdet på de privata skogarna beräknat utifrån rotpriserna och virkesförrådets volym var 45,5 miljarder euro 2017.

Läs också