Nyheter Klimat, Miljö

Europeiska unionen skapar enhetlighet vid livscykelanalys av produkter.  Målet är att hållbara produkter och företag framöver ska kunna särskiljas allt bättre – och mer tillförlitligt – på marknaden. Naturresursinstitutet (Luke) har tagit fram konsekvensanalyser och det nya verktyget EcoModules för att påskynda och underlätta livscykelanalys av produkter.

Livscykelanalys är en allmänt accepterad metod för bedömning av miljöpåverkan av produkter och organisationer. Europeiska kommissionen har utvecklat livscykelriktlinjer sedan 2010 för att företagen ska kunna minska miljöpåverkan av sina produkter och för att miljöinformationen om produkter ska grunda sig på enhetliga analysmetoder.

Utöver allmänna livscykelriktlinjer har kommissionen de senaste åren gett stöd för utarbetande av sektor- och produktgruppsspecifika riktlinjer. I fortsättningen bör bedömningarna och kommunikationen i allt större utsträckning grunda sig på insamlad information om produkternas faktiska produktionskedja.

”Nytt här är att allt större fokus ligger på de källuppgifter som används vid bedömningarna. Uppgifterna bör härstamma från faktiska aktörer i produktionskedjan och gå tillbaka ända till råvaruproduktionen”, säger Hannele Pulkkinen, forskare vid Naturresursinstitutet (Luke).

Kommissionens riktlinjer omfattar 14 miljöpåverkanskategorier, allt från klimatpåverkan till resursförbrukning. I flera påverkanskategorier pågår utvecklingen av bedömningsmetoder fortfarande. Luke har de senaste åren satsat på att utveckla och tillämpa konsekvensbedömning på förhållandena i Finland i fråga om klimatpåverkan samt även bland annat vatten- och näringsavtryck, markpåverkan, toxiska effekter och naturens mångfald.

Lukes tjänst underlättar livscykelanalyser i företag

Luke har tagit fram ett kundorienterat verktyg för informationsproduktion och beräkningar vid livscykelanalys, tjänsten EcoModules. Den gör livscykelanalyser av produkternas miljöpåverkan effektiv i företag och garanterar att resultaten är jämförbara. EcoModules samverkar direkt med den främsta och senaste vetenskapliga forskningen i branschen, och därför är de resultat som produceras med hjälp av tjänsten alltid aktuella och vetenskapligt tillförlitliga.

”Till en början kan EcoModules användas för bedömning av produkters klimatpåverkan och övergödande effekter, men inom kort kan även andra effekter bedömas, exempelvis vattenavtryck och ekotoxicitet. När det gäller livsmedel kan även produkters näringsmässiga kvalitet inkluderas i bedömningen”, säger Merja Saarinen, forskare vid Luke.

EcoModules grundar sig på nätverksliknande verksamhet och gemensamt värdeskapande. Luke bjuder in såväl industrin som företag som utvecklar datatekniska lösningar och miljötjänster att delta i utvecklingen av EcoModules för olika bioekonomisektorer.

Framöver stöder tjänsten även konsumenternas miljöval

Behovet av att ta fram information om miljöpåverkan av produkter och råvarorna i dem ur livscykelperspektiv ökar hela tiden. I Finland har man de senaste åren gjort framsteg när det gäller klimatmärkning av konsumentprodukter.

”För närvarande är trycket på att ta fram tillförlitlig miljöinformation ur livscykelperspektiv störst från utlandet. Produktspecifik miljöinformation stöder exportsatsningar inom såväl livsmedels-, skogs- och trävaruindustrin som i större omfattning i bioekonomiföretag, även på hemmamarknaden, säger Juha-Matti Katajajuuri, kundchef vid Luke.

”Med hjälp av EcoModules kan företagen tillgodose även mer krävande kunders informationsbehov. Samtidigt stöder EcoModules företagens miljöledning och -kommunikation”, säger Saarinen.

I fortsättningen möjliggör EcoModules också utveckling av tjänster för konsumenter. Med hjälp av dem kan konsumenterna välja produkter med mindre belastning på miljön och hantera miljöpåverkan av den egna verksamheten.