Nyheter Skog

Svalbard Global Seed Vault_Anna RehnbergEn ny metod för att skydda skogsträdens genetiska mångfald införs 26.2.2015, då frön från skogsträd för första gången lagras i fröbanken på Svalbard som skyddas av ständig permafrost. Att skydda skogsträdens genetiska resurser är en av Naturresursinstitutets uppgifter.

Skyddet av tallens och granens genetiska mångfald baserar sig i Finland på genreservskogar, där den genetiska mångfalden bevaras genom generationer av levande träd. Man känner till den genetiska sammansättningen och vill att den anpassar sig genom naturligt urval när miljön förändras. Genbanken på Svalbard ger en bra möjlighet att komplettera vår strategi, eftersom man i den kan spara prover av den nuvarande genetiska sammansättningen mycket länge.

De första fröpartierna som lagras på Svalbard är gran- och tallfrön som är de viktigaste trädarterna i det nordiska skogsbruket.

Syftet med lagringen är att bevara skogsträdens genresurser extremt länge med tanke på olika ändamål:

  • Säkerhetslagring med tanke på osannolika hot
  • Långsiktig uppföljning av genetiska förändringar i naturskogar
  • Uppföljning av förändringar i den genetiska mångfalden till följd av skogsförädling

Flera faktorer inverkar på de genetiska förändringarna hos skogsträd, och de viktigaste av dem när det gäller de centrala trädarterna i Finland är klimatförändringen och vissa skogsbruksmetoder. Dessutom påverkas den genetiska mångfalden av bland annat splittringen av skogar samt av skadedjur och sjukdomar.

Skyddet av skogsträdens genetiska mångfald är en viktig del av skyddet av naturens mångfald. Möjligheten att följa upp dessa förändringar på lång sikt stöder den egentliga skyddsuppgiften.

Lagringen av frön från skogsträd på Svalbard baserar sig på nordiskt samarbete mellan Danmark, Sverige, Finland, Island och Norge. I detta skede levereras frön från skogsträd till Svalbard från Norge och Finland. De finska fröpartierna har samlats i genreservskogar i Lappträsk och Puolango (gran) samt i Filpula och Lovisa (tall).

Fröbanken på Svalbard har planerats för global lagring av frön från odlingsväxter. Prover av olika genbankers fröpartier långtidsförvaras där. Långtidsförvaringen av förädlade jordbruksgrödor spelar en viktig roll i bekämpningen av fattigdom och hungersnöd.

Fröbanken på Svalbard finansieras och ägs av norska staten. Norge tillhandahåller fröbankstjänsterna för alla aktörer inom sektorn. Verksamheten administreras av Norges jordbruks- och livsmedelsministerium samt med stöd av stiftelsen Global Crop Diversity Trust och Nordiskt Genresurscenter NordGen. Äganderätten till de frön som deponeras i fröbanken på Svalbard behålls hos dem som deponerat dem.