Nyheter Ekonomi, Jordbruk, Mat

Enligt Naturresursinstitutets färska prognos har lönsamheten förbättrats något inom renköttsproduktionen. För renskötselåret 2017/2018, som slutade vid utgången av maj, var lönsamhetskoefficienten 0,60. Det innebär att i genomsnitt fick en rennäringsföretagare en timlön på 9,4 euro och 1,7 procent i ränta på eget kapital. Dessa utgör företagarinkomsten, som ökade från året innan med 5,5 procent till 13 900 euro.

De totala intäkterna från renköttsproduktionen var i genomsnitt 44 000 euro per företag. Av detta utgjorde 12 procent stöd och 11 procent skadeersättningar. Merparten av intäkterna kommer från försäljning av renkött. Intäkterna från direktförsäljning har redan länge varit större än intäkterna från kött som säljs till vidareförädling.

Produktionskostnaderna ökade med cirka 6 procent till 53 200 euro. Kostnadsökningen beror i huvudsak på att driftkostnaderna för maskiner och kostnaderna för köpt foder har ökat.

Foto: Jouko Kumpula

Det går bättre i norr

Enligt prognoserna kommer lönsamheten inom renköttsproduktionen att förbättras i alla områden. I samernas hembygdsområde är renköttsproduktionen mer lönsam än i det övriga området. Den prognostiserade lönsamhetskoefficienten där är 0,93, medan den i det övriga särskilda renskötselområdet är 0,23 och i det sydligaste så kallade övriga renskötselområdet 0,54.

– Skillnaderna i lönsamheten är stora mellan olika områden. Bäst är lönsamheten i de norra och sydöstra delarna av renskötselområdet. I norr är det uttryckligen köttförsäljning som ger intäkter, medan skadeersättningar fortfarande spelar en viktig roll i sydost på grund av rovdjurssituationen, säger Jukka Tauriainen, forskare vid Naturresursinstitutet, om skillnaderna i lönsamheten.

Prognoser i Ekonomidoktorn

Resultaten för renskötselåret 2017/2018 grundar sig på företagsspecifika prognoser som utarbetats för 75 renköttsföretag som omfattas av lönsamhetsbokföringen. De företagsspecifika resultaten har viktats så att de beskriver de genomsnittliga resultaten i de cirka 900 största företagen som producerar renkött.

I prognoserna har beaktats ändringar i priserna på produkter och produktionsinsatser samt ändringar i produktionsvolymerna per område och produkt. I prognoserna antas att företagens storlek förblir oförändrad och att de producerar samma produkter med samma produktionsinsatser som tidigare år.

Läs också