Nyheter Fisk, Statistik

Under 2019 producerade fiskodlarna 15,3 miljoner kilo matfisk för försäljning, dvs. ungefär 1 miljon kilo mer än året innan. Till den ökade produktionsvolymen bidrog andelen regnbågslax, cirka 14,2 miljoner kilo, vilket också var ungefär 1 miljon kilo mer än 2018. Vid fiskodlingsanläggningarna odlades till matfisk, utöver regnbågslax, även cirka 0,8 miljoner kilo sik och cirka 0,3 miljoner kilo annan fisk. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets vattenbruksstatistik.

Merparten av matfiskproduktionen sker till havs i nätbassänger, i Fastlandsfinland odlades 18 procent av matfisken. Ungefär hälften av den matfisk som odlades i Finland producerades på Åland, som hade en andel på närmare 60 procent av matfiskproduktionen i havsområdet.

Produktionsvolymen ökade både till havs och i inlandet. Till havs var ökningen cirka 5 procent och i insjöar cirka 15 procent jämfört med året innan. Den största ökningen i matfiskproduktionen i havsområdet skedde på Åland.

Priserna på världsmarknaden sänkte värdet på den inhemska matfiskproduktionen

Värdet på den fisk som odlades för försäljning 2019 var cirka 70 miljoner euro. Även om det producerades mer fisk för försäljning än året innan var produktionens värde 3 miljoner euro lägre. Detta beror på att producentpriset på regnbågslax sjönk jämfört med året innan. Priset på regnbågslax påverkas av världsmarknadspriset på lax, som hade sjunkit jämfört med det höga priset för några år sedan.

Mer fisk genom recirkulerande vattenbruk

Fiskodlingen är strängt reglerad, den tillåtna odlingsvolymen fastställs i praktiken i fiskodlingsanläggningarnas miljötillstånd. Ökningen i produktionen under fjolåret beror delvis på att produktionen utökades på recirkulerande vattenbruk.

Branschaktörerna i Finland har hoppats att inhemsk regnbågslax ska kunna börja konkurrera med norsk lax. Fiskodling i recirkulerande system anses vara ett bra sätt att öka den inhemska matfiskproduktionen, eftersom miljöpåverkan av recirkulerande vattenbruk är mindre än av traditionell fiskodling. Under fjolåret producerades cirka 1 miljon kilo matfisk, i huvudsak regnbågslax, vid recirkulerande vattenbruk. I Finland finns över tio anläggningar med recirkulerande fiskodling åtminstone i någon form.

Yngel för utplantering och fortsatt odling

I Finland odlas matfisk samt fiskyngel för utplantering i vattendrag och för fortsatt odling vid matfiskanläggningar. För utplantering odlas mest sikyngel, under fjolåret cirka 17 miljoner stycken, och näst mest gösyngel, under fjolåret cirka 6 miljoner stycken. För utplantering producerades knappt 2 miljoner laxyngel och lika många öringyngel. Totalt cirka 50 miljoner enheter av fiskyngel i olika åldrar, nykläckta yngel undantaget, producerades för utplantering och vidareodling.

Bakgrund till statistiken

Vattenbruksstatistiken publiceras årligen före utgången av juni året efter statistikåret. Fiskvolymerna i statistiken anges i form av orensad fisk. Volymerna baserar sig på uppgifter inlämnade av fiskodlare. Enkäten besvarades av 99 procent av enkätmottagarna.