Nyheter Vilt

Enligt Naturresursinstitutets flyginventeringar i juli 2021 hade sädgåsen (Anser fabalis fabalis) i somras bättre ungproduktion inom hela häckningsområdet på finskt territorium än i fjol. Jämfört med bottennoteringen i fjol hade antalet ruggande gäss ökat särskilt i Lappland. Populationen i Lappland är ändå fortfarande gles och i nordligaste Lappland, det vill säga i Enontekis och Enare, påträffades inga ruggningsflockar.

Flyginventeringar gjordes över sammanlagt cirka 1 360 potentiella ruggningslokaler för sädgås, från Birkaland till Enaretrakten.

– Vi såg sädgäss på cirka 7 procent av de inventerade lokalerna, då motsvarande andel i fjol var cirka 5 procent. Dessutom var ruggningsflockarna i genomsnitt större, säger forskare Antti Paasivaara på Naturresursinstitutet.

De närmaste åren kommer inventeringar att ge mer exakt information om sädgåsens genomsnittliga ungproduktion.

– Trots att det i år finns fler ruggande sädgäss än i fjol, gäller det att handla med eftertanke och försiktighet under jakten på sädgäss (20–27 augusti), speciellt i norra Lappland. Helst bör jakten fokuseras på ungarna, som oftast följer efter sina föräldrar, säger Antti Paasivaara.

Standardiserad metod för beräkning av sädgåsbeståndet

Inventeringen i somras var en fortsättning på Naturresursinstitutets och Finlands viltcentrals flyginventeringar i syfte att ta fram en lämplig metod för övervakning av sädgåsbeståndet.

– Målet är att vi med en standardiserad metod kan ta fram årsdata om de finska sädgässens ungproduktion som underlag för planeringen av jakten, säger Antti Paasivaara.

De kommande åren kommer man att vidareutveckla beräkningarna så att de på ett kostnadseffektivt sätt tillgodoser viltförvaltningens informationsbehov.

I år inleddes inventeringsflygen 6 juli i de sydligaste delarna av sädgåsens utbredningsområde, i Birkaland och Södra Österbotten. Sedan fortsatte man till Mellersta Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen och via Kajanaland till Norra Österbotten som av hävd är kärnområde för sädgässen i Finland. Efter Norra Österbotten styrde man kosan mot gåslokalerna på de vidsträckta myrmarkerna i södra, östra, mellersta och västra Lappland. De nordligaste lokalerna i Kaamanen i Enare inventerades 18 juli.

Naturresursinstitutet tackar de ringmärkare, fågelentusiaster och jägare som bistått inventeringen. Deras insats är ovärderlig för en lyckad inventering.