Nyheter Fisk

Enligt Naturresursinstitutets beräkning var fisketuristernas laxfångst på finska sidan av Tana älv 2018 historiskt sett liten, endast 6 760 kilo. Fångsten minskade med närmare 50 procent jämfört med 2017 och utgjorde endast en dryg fjärdedel av snittfångsten på lång sikt (24 305 kilo). Den främsta orsaken till att laxfångsterna har varit små de senaste två åren är begränsningarna av fisket i fiskestadgan 2017.

Foto: Panu Orell, Luke.

Knappt 40 procent av laxturisternas laxfångst fiskades från strand och drygt 60 procent från båt. Fångsten var störst inom Vetsikko delägarlags område (2,0 ton) och minst inom Outakoski delägarlags område/i Enare älv (1,5 ton).  Fångsterna var lika stora inom Nuorgam respektive Utsjoki delägarlags områden, drygt 1,6 ton. De fiskare som hörde till den särskilda fisketillståndskvoten för fastighetsägare från andra orter stod för över sju procent av fisketuristernas laxfångst (480 kilo).

Fångsten utgjordes främst av smålax

Största delen av fisketuristernas laxfångst, 80 procent, utgjordes av smålax, som vägde under tre kilo. Andelen medelstor lax som vägde 3–7 kilo var elva procent. Andelen stor lax som vägde över sju kilo var enbart nio procent. Tre stora laxar som vägde över 20 kilo anmäldes.

Totalt uppgick fisketuristernas fångst till cirka 2 400 laxar med en medelvikt på knappt 2,8 kilo.

Fisketuristernas beräknade laxfångster på finska sidan av Tana älv och i Enare älv (kg) 1980–2018. De gröna stolparna beskriver fångsterna 2017–2018 när den nya fiskestadgan gäller. Den streckade linjen beskriver medelfångsterna 1980–2017. Källa: Naturresursinstitutet.

En stor förändring i antalet fiskare

Sommaren 2018 inlöste över 2 500 fisketurister fisketillstånd till finska sidan av Tana älv. Sammanlagt 220 av dem hörde till den särskilda fisketillståndskvoten för fastighetsägare från andra orter. Turisterna inlöste sammanlagt 10 550 fiskedygn, av vilka fastighetsägarna stod för 730 dygn.

Den nya fiskestadgan för Tana älv har i enlighet med målen minskat antalet fiskedygn som sålts för finska sidan till mindre än 11 000 per period. Stadgan har bidragit till att antalet fisketurister minskade med cirka 70 under 2017–2018 procent jämfört med tidigare år.

Beräkningen av laxfångsten bygger på data i fångstregistret

Beräkningen av fisketuristernas laxfångster från Tana älv bygger på Naturresursinstitutets fångstregister. I registret anmäler fiskare sina fångster eller nollfångster. Numera är anmälan obligatorisk. Under 2018 gjorde över 90 procent av fisketuristerna en fångstanmälan. De icke-anmälda fångsterna uppskattades.

Hela statistiken över laxfångsterna vid Tana älv blir färdig vid årsskiftet. Då tillgängliggörs också uppgifter om lokala fiskares och andra fiskargruppers laxfångster i såväl Finland som Norge.