Nyheter Fisk, Miljö

En färsk rapport från Naturresursinstitutet öppnar för nya sätt att använda de omfattande data från fiskmärkning i Finland vid upprättandet av planer för nyttjande och vård av de nybildade fiskeriområdena. Som exempel används märkningarna av öring i Finska viken och Päijänne. Modellösningar stödjer styrningen av fisket och i rapporten tas också hänsyn till användningen av GIS-metoder.

Fiskmärkningsdata kan användas vid planeringen och styrningen av fisket. Exempelmaterialet i Naturresursinstitutets färska rapport består av data från märkning av öring i Finska viken och Päijänne under de senaste tjugo åren. Märkningsdata ger information om bland annat öringens vandring, de viktigaste fångstområdena och fångstredskapen. Uppgifterna i rapporten hjälper att styra fisket. I rapporten presenteras metoder med vilka man bland annat kan förhindra fångst av öring under minimimått eller vid förökningsälvarnas mynningar.

– Med tanke på både avkastningen från utsatt öring och de naturliga öringsbestånden är öringarna i våra vatten alltför unga då de fångas. Fiskmärkningarna ger information om var, när och med vilka fångstredskap de unga öringarna fångas. Exemplen i rapporten ska tjäna till att uppmuntra användning av märkningsdata vid utarbetandet av nyttjande- och vårdplanerna för både öring och andra vanliga märkta fiskarter, säger forskare Ari Saura.

Merkitty taimen
Foto: Ari Saura.

GIS-metoder hjälper att åskådliggöra data

Naturresursinstitutet förvaltar en databas över fiskmärkning som innehåller uppgifter om över 4,4 miljoner fiskar och över 340 000 inlämnade fiskmärken sedan 1956. Uppgifter om inlämnade fiskmärken kan plockas ur databasen enligt vattenområde och användas för utarbetande av planerna för nyttjande och vård för fiskeriområdet.

– I Naturresursinstitutets databas har under årtiondena samlats gott om fiskmärkningsdata som kan användas med moderna GIS-program. Speciellt för havsområdena och de större insjöarna har vi väldigt bra tidsserier, säger Ari Saura.

Med moderna GIS-metoder kan man bearbeta fiskmärkningsdata till åskådliga kartor som gör det möjligt att visualisera även stora mängder numeriskt material. Till exempel fångstplatserna och fångsttiderna för öring under minimimått kan visualiseras som GIS-baserade pdf-kartor.

Varje år märks tiotusentals fiskar som släpps ut i vattendragen. Naturresursinstitutets byrå för fiskmärkning levererar utdrag ur databasen på beställning (kalamerkit(at)luke.fi). Till uppgifterna kan fogas information om till exempel fiskens storlek, ursprung, fångstredskap och fångsttidpunkt.

Rapporten har tagits fram i projektet för pilotprojekt för regional planering av fiskeriområden. Projektet hör till Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF:s) miljöprogram för fiskerinäringen.

EU-lippu