Nyheter Ekonomi, Skog

Den finska skogsindustrins produktions- och exportmängder ökar från fjolåret med undantag av papper. Efterfrågan är störst på sågade trävaror, massa och kartong. På grund av konkurrensen sjunker exportpriserna i alla huvudproduktgrupper i år med undantag av plywood. Nedgången av priserna jämnas dock ut år 2017. Det framgår av Naturresursinstitutets konjunkturöversikt för skogssektorn.

I år väntas exporten av sågade trävaror uppgå till 8,5 miljoner kubikmeter, vilket är rekord. Exporten av sågade trävaror till Europa, Asien och norra Afrika har ökat under första hälften av 2016. Särskilt stor har ökningen varit inom exporten av sågade trävaror av gran till Kina.

Den allt hårdare konkurrensen och överutbudet av sågade trävaror på vissa marknader pressar emellertid exportpriserna särskilt på sågade trävaror av tall.

– Produktions- och exportmängderna för sågade trävaror väntas öka ytterligare något år 2017, men den nedgående utvecklingen av priserna per enhet inom exporten jämnas ut, prognostiserar forskaren Antti Mutanen vid Naturresursinstitutet.

I Finland får vi i år ännu vänta på att konsumtionen av sågade trävaror börjar öka eftersom byggandet av småhus fortfarande är på en låg nivå. År 2017 väntas konsumtionen i Finland redan öka tydligare. Återhämtningen av byggandet i Europa och den goda nivån på efterfrågan i industriella objekt håller upp produktions- och exportmängderna och exportprisnivån för plywood.

Produktionen och exporten av kartong och massa ökar

Till följd av nya investeringar och en god efterfrågan på världsmarknaden ökar produktions- och exportmängderna för massa och kartong i år och nästa år. Det ökade utbudet av lövträmassa i världen har också påverkat priset på barrträmassa på världsmarknaden. I Finland sjönk priset på barrträmassa rejält under första halvåret 2016.

Efterfrågan på kartong är större, men även utbudet av kartong har ökat i de centrala marknadsområdena. Exportpriset på kartong sjunker i år men utvecklingen jämnas ut år 2017. Konsumtionen av tryckpapper fortsätter att minska ute i världen. Produktions- och exportmängderna för finskt papper minskar fortsättningsvis. Tack vare den goda efterfrågan på massa och kartong förblir massa- och pappersindustrins lönsamhet år 2016 och 2017 så gott som på samma goda nivå som i fjol.

suhdanne-kuva1-sv

Livligt på virkesmarknaden – måttlig prisutveckling

Till följd av den ökade virkesanvändningen inom skogsindustrin ökar marknadsavverkningarna i Finland i år  till 59,5 miljoner kubikmeter och  nästa år till 61,8 miljoner kubikmeter. Importen av råvirke ökar något i år.

Till följd av den goda efterfrågan men måttliga utvecklingen av exportpriserna på sågade trävaror av gran stiger rotpriset på granstock något i år. Även den ökande användningen av granmassaved vid tillverkning av kartong bidrar till att höja rotpriset något på gran. För andra virkessortiment  sjunker rotpriserna i år. År 2017 gör den ökande produktionen av barrträmassa att efterfrågan på tallmassaved  blir större, vilket höjer rotpriset på tall.

Inom det privata skogsbruket uppgår bruttorotprisinkomsterna i år till cirka 1,7 miljarder euro. År 2017 är de något större. Det privata skogsbrukets rörelseresultat  per hektar är 110 euro år 2016 och 115 euro år 2017.

suhdanne-kuva2-sv

Användningen av skogsflis trampar på stället

De låga priserna på fossilt bränsle, de billiga utsläppsrättigheterna och osäkerhetsmomenten i stödpolitiken har fördröjt investeringsbesluten och bromsar upp ökningen i användningen av skogsenergi.

Användningen av skogsflis beräknas öka till cirka 8,2 miljoner kubikmeter fast mått i år och hållas på samma nivå år 2017. Det genomsnittliga anläggningspriset på skogsflis väntas därmed ligga kvar på fjolårets nivå år 2016 och 2017. Även produktionen av träpellets stannar på fjolårets nivå i år men ökar med några procent år 2017.