Nyheter Jordbruk, Statistik, Trädgård

Enligt uppgifter som Naturresursinstitutet sammanställt om 2016 hade cirka 14 200 gårdar även annan företagsverksamhet utöver jordbruk och trädgårdsodling. Antalet gårdar ökade med ett par hundra jämfört med de preliminära uppgifterna. Den vanligaste formen av annan företagsverksamhet är entreprenörsverksamhet (på cirka 7 000 gårdar). Den vanligaste typen av entreprenörsverksamhet är lantbruksmaskinentreprenad. Andra vanliga verksamheter är snöplogning, vägunderhåll, markarbeten och skogsmaskinentreprenad.

Antalet gårdar som bedriver annan företagsverksamhet har minskat totalt med 2 500, det vill säga två procent, jämfört med den senaste statistiken från år 2013. Granskat enligt region har andelen flerbranschgårdar inte ändrat eller minskat, med undantag för Åland där andelen har ökat.

Den vanligaste formen av annan företagsverksamhet på gårdar är entreprenörsverksamhet, till excempel skogsmaskinentreprenad. (Foto: Erkki Oksanen)

Annan företagsverksamhet är vanligast på får-, get- och hästgårdar

Omfattningen av annan företagsverksamhet varierar en hel del beroende på gårdens produktionsinriktning. Annan företagsverksamhet är vanligast på gårdar med inriktning på får-, get- eller hästuppfödning. Andelen flerbranschgårdar är minst bland mjölkgårdar och grisgårdar. Sedan den senaste enkäten har flerbranschverksamheten ökat mest bland drivhusgårdar.

Drivhusgårdar kan få extrainkomst genom direktförsäljning av produkter. Många gårdar drygar ut inkomsterna genom att utnyttja gårdens maskiner när de inte behövs för gårdsbruket, exempelvis för snöplogning vintertid.

– Möjligheterna att bedriva annan företagsverksamhet beror i hög grad på hur mycket tid man har till sitt förfogande på gården. Djuruppfödning kräver mycket tid och arbete, och då har man mindre resurser över för annan företagsverksamhet, säger överaktuarie Jaana Kyyrä på Naturresursinstitutet.

Enligt Jaana Kyyrä anlitar allt fler djuruppfödningsgårdar entreprenörer för en del av arbetet.

Avlönade arbetstagare allt viktigare

År 2016 arbetade cirka 23 000 personer med annan företagsverksamhet på gårdarna, och cirka hälften av dem var bönder eller delägare i jordbruksföretag. Dessutom sysselsatte den övriga verksamheten 7 600 arbetstagare och över 4 000 familjemedlemmar. Jämfört med situationen 2013 hade antalet sysselsatta minskat med cirka 20 procent.

Antalet personer som arbetar inom annan företagsverksamhet är störst i Österbotten. Där är speciellt den avlönade arbetskraften inom den övriga företagsverksamheten större än i de övriga regionerna.

Den övriga företagsverksamheten genererade cirka 8 800 årsverken. Jämfört med situationen 2013 hade arbetsmängden i företagen minskat med nästan 20 procent. Avlönade arbetstagare utförde en nästan lika stor andel av arbetet som odlarna och delägarna i näringssammanslutningar. Familjemedlemmar stod för den minsta andelen.

Uppgifter om annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretagen begärdes in av gårdarna vintern 2016–2017 i samband med datainsamlingen för strukturundersökningen. De uppgifter som publiceras nu är slutliga.

Läs också