Nyheter Skog, Statistik

År 2018 förbrukades igen en rekordmängd träbränslen. Detta berodde på att användningen av avlutar inom skogsindustrin ökade. I värme- och kraftverk var förbrukningen av fasta träbränslen lika stor som 2017. Den småskaliga träanvändningen var också lika stor som året innan.

Enligt Naturresursinstitutets statistik uppgick användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk 2018 till totalt 20 miljoner kubikmeter fast mått. Till energiinnehållet motsvarade detta 38 terawattimmar (TWh). Volymen var lika stor som året innan och alltjämt den största någonsin.  

Användningen av fasta biprodukter minskade

– Energianvändningen av skogsindustrins fasta biprodukter och träavfall uppgick till elva miljoner kubikmeter, vilket är en minskning på tre procent jämfört med året innan, säger överaktuarie Esa Ylitalo på Naturresursinstitutet.

Bark stod för två tredjedelar, 7,7 miljoner kubikmeter, av de fasta biprodukter som användes inom energiproduktionen. Andelen var lika stor som året innan.

Förbränningen av olika slags spån uppgick till 2,5 miljoner kubikmeter (en minskning på 11 procent jämfört med året innan) och av industrins avfallsflis till 1,1 miljoner kubikmeter (en minskning på 10 procent).

Användningen av träpellets och -briketter minskade till 0,2 miljoner kubikmeter jämfört med året innan. Förbränningen av återvinningsträ uppgick i sin tur till totalt 0,9 miljoner kubikmeter.

Användningen av skogsflis började öka

Användningen av skogsflis uppgick till 7,4 miljoner kubikmeter, en ökning på tre procent jämfört med 2017.

– Efter att ha minskat fyra år i följd ökade användningen av skogsflis inom kombinerad värme och elkraft med fyra procent och uppgick till 4,7 miljoner kubikmeter. Inom värmeproduktionen ökade användningen med en procent, till 2,7 miljoner kubikmeter, säger Yitalo.

Tillsammans med den skogsflis som brändes i småhus, 0,6 miljoner kubikmeter, uppgick den totala användningen av skogsflis till 8,0 miljoner kubikmeter. År 2013 var mängden använd skogsflis, 8,7 miljoner kubikmeter, den hittills största volymen.

Förbränningen av hyggesrester ökade

Användningen av klenvirke som råvara för skogsflis uppgick till 3,9 miljoner kubikmeter, vilket var något mindre än 2017. Däremot ökade användningen av hyggesrester med en femtedel till 2,7 miljoner kubikmeter. Användningen av skogsflis på stubbar var 0,4 miljoner kubikmeter, över en tredjedel mindre än året innan. Förbränningen av grov stamved ökade en sjättedel till 0,4 miljoner kubikmeter.

Förbrukningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk var störst i landskapet Mellersta Finland. Förbränningen av skogsindustrins biprodukter och träavfall var störst i Södra Karelen och av skogsflis i Nyland.

Foto: Erkki Oksanen

Trä den viktigaste energikällan

År 2018 var träbränslena den viktigaste energikällan i Finland. De stod för 27 procent av den totala energiförbrukningen. Enligt preliminär statistik från Statistikcentralen uppgick den totala förbrukningen av träbränslen till 105 TWh under 2018. Volymen ökade med fyra procent jämfört med året innan och var störst någonsin. Ökningen berodde på att användningen av avlutar från skogsindustrin ökade. Användningen av övriga trädbränslekategorierna låg däremot på samma nivå som året innan.