Nyheter Jordbruk, Statistik, Trädgård

Energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsnäringen uppgick till 11 381 gigawattimmar (GWh) 2016. Jämfört med föregående enkätår 2013, ökade elförbrukningen med 1 351 GWh, en ökning på 13 procent. Andelen energi baserad på trä- och åkerenergi var 44 procent och de torvbaserade energikällornas andel fem procent av den totala förbrukningen. Merparten av den förbrukade oljan var motorbrännolja. Jordbrukets och trädgårdsnäringens andel av landets totala energiförbrukning var tre procent.

Användningen av energi i jordbruks- och trädgårdsföretagen begärdes in av gårdarna vintern 2016–2017 i samband med datainsamlingen för strukturundersökningen. Enkäten gällde hela jordbrukets och trädgårdsnäringens produktion, borträknat privathushållets energiförbrukning. Uppgången i total energiförbrukning jämfört med det föregående statistikåret 2013, torde delvis bero på en noggrannare statistikföring av köpt värmeenergi.

– I synnerhet växthusen köper värmeenergi. Köpt värmeenergi har ofta framställts med förnybar energi, såsom flis, men på grund av statistikföringssättet saknas noggrannare information om värmeenergiråvarans ursprung, säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

I synnerhet växthusen köper värmeenergi. Köpt värmeenergi har ofta framställts med förnybar energi, såsom flis. (Foto: Erkki Oksanen)

Värmeenergi från förnybart, traktorerna går på olja

Förbrukningen av lätt och tung brännolja för uppvärmning har minskat och uppvärmningen stöds i ökande grad med fasta bränslen, t.ex. trä, energigrödor och torv. Den energimängd som går åt till torkning av spannmål är betydande och påverkas framför allt av hur fuktigt det är under tröskningen. Därmed kan de årliga variationerna vara mycket stora.

Statistiken över lantbrukets struktur visar att mellan 2013 och 2016 minskade antalet jordbruks- och trädgårdsföretag med nästan 4 691 gårdar, dvs. med nio procent. Å andra sidan hölls arealen odlingsmark oförändrad och gårdarnas storlek ökade med fyra hektar.

– Energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsnäringen verkar ha effektiviserats sedan 2013. Dock har förbrukningen av motorbrännolja ökat i och med att gårdarnas storlek har ökat och körsträckorna till åkrarna blivit längre, uppskattar Jaakkonen.

Elens betydelse ökar

Elförbrukningen har ökat i jordbruks- och trädgårdsföretagen. Delvis beror detta på en ökad mängd teknik i produktionsbyggnaderna, men mycket även på att växthuskulturen med belysning har ökat. Av den totala energianvändningen var andelen el 15 procent, eller 1 727 GWh. Statistikcentralens kalkyler visar att elen producerades till 45 procent med förnybar energi 2016. Man kan således uppskatta att jordbruket och trädgårdsnäringen förbrukade 777 GWh förnybar elenergi.

Läs också