Nyheter Ekonomi, Miljö, Skog

Efterfrågan på virke beräknas öka betydligt under de närmaste åren. Enligt en rapport från Naturresursinstitutets projekt Skog 150 kan virkesproduktionen ökas bland annat genom att rikta avverkningarna mera effektivt, odla snabbväxande förädlade plantor och använda förädlade frön, reglera gallringarnas intensitet, tidpunkter och typ  samt genom att öka skogsmarkens produktivitet.

I finska förhållanden är skogsbruket långsiktig verksamhet och åtgärdernas inverkan på trädbeståndets tillväxt syns först långt senare. Det enda snabba sättet på vilket man kan svara på den ökande efterfrågan på virke är att öka avverkningarna, vilket de stora virkesreserverna även möjliggör. Hur mycket trädbeståndet växer efter avverkning beror på hur skogen behandlas. Under de senaste 40 åren har skogsresurserna och trädbeståndets tillväxt ökat i en jämn takt. Detta beror främst på skogsvården.

En ökning av virkesproduktionen är en utmaning för skogsbruket, eftersom den även måste anpassas till målsättningar som förknippade med klimatförrändringarna och kraven på att bevara mångfalden.

–  En omedelbar följd av ökade avverkningar är att virkes- och kolförrådet minskar. På längre sikt beror konsekvenserna på hur skogarna behandlas när avverkningarna ökar. Genom skogsvård kan man effektivt främja trädbeståndets tillväxt och samtidigt öka kolsänkan. När det gäller klimatkonsekvenserna är det dock avgörande hur den avverkade råvaran används, dvs. i vilken mån den ersätter icke-förnybara råvaror och hur länge de produkter som tillverkas av skogsbiomassa binder kol, säger forskningsprofessor Jari Hynynen.

Foto: Erkki Oksanen / Luke

Mer virke genom skogsvård

Genom att använda förädlade plantor och frön och genom ett effektivt skogsbruk kan man främja trädbeståndets tillväxt på lång sikt.

– Med hjälp av förädlat material kan man i dag öka den genomsnittliga produktionen av stamvirke med 10–15 procent och i framtiden med 20–25 procent. Detta innebär också avsevärt kortare omloppstider inom skogsbruket.

Plantskogsskötsel säkerställer att skogen utvecklas väl från början. Det är viktigt att åtgärderna sker vid rätt tidpunkt, eftersom kostnaderna stiger snabbt när plantorna växer.

– Redan en försening på ett år i slyröjningen ökar kostnaderna med närmare 10 procent. Å andra sidan leder en alltför tidig vård lätt till att plantorna måste skötas en gång till.

Beståndsvårdande avverkningar ökar produktionen av ekonomiskt värdefullt, grovt virke, och samtidigt får man avverkningsintäkter. Man kan påverka trädbeståndets tillväxt genom att reglera förhållandet mellan olika trädarter, skogsbeståndets täthet och trädens storleksfördelning.

Skogsmarkens produktivitet kan ökas med bland annat markberedning, gödsling av odlade skogar speciellt på fast mark. samt  med iståndsättningsdikning eller kompletterande dikning i  torvmarksskogar.

På fast mark kan man med hjälp av kvävegödsling  i lämpliga förhållanden öka trädbeståndets tillväxt med 1,5–3 kubikmeter per hektar och år under 6–8 års tid, medan man genom att gödsla torvmarker med aska kan öka trädbeståndets tillväxt med 1–3 kubikmeter per hektar och år under kommande 20–30 års period.

Träbiomassa kan också produceras med intensiv drift – odling och kort omloppstid, där biomassa effektivt produceras även på små arealer. Bland annat myrbotten som inte längre används för torvproduktion lämpar sig mycket väl för den här typen av skogsodling. Även lågproduktiva dikningsområden har bra potential för produktion av biomassa. Odling av speciella trädslag svarar på efterfrågan av råvara för alldeles specifika syften, förädling och nyttjande.

Skaderiskerna minskar med god skogsvård. Skaderisker kan påverkas genom valet av skogsbruksmetoder. En effektiv skogsvård, avverkning vid rätt tidpunkt och bevarandet av en blandskogsstruktur minskar skaderiskerna.

– För att kunna öka trädbeståndets tillväxt måste man tillämpa både välkända och nya skogsvårdsmetoder  i allt större utsträckning. Detta medför oundvikligen mer kostnader för skogsägaren. Resultaten visar dock att planmässigt inriktade och kostnadseffektiva metoder är ekonomiskt lönsamma för skogsägaren trots att kostnaderna ökar, konstaterar Hynynen.