Nyheter Fisk, Mat, Statistik

I Finland odlades i fjol cirka 13,3 miljoner kilo fisk till människoföda. Mängden var cirka 0,3 miljoner kilo mindre än 2013. Av Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik över vattenbruket var värdet på produktionen av odlad matfisk också något mindre än året innan.

Regnbågen är fortfarande den viktigaste arten av odlad matfisk i Finland, trots att produktionen har minskat sedan toppåren på 1990-talet. År 2014 producerades 12,4 miljoner kilo regnbåge, vilket är mer än 90 procent av hela matfiskproduktionen. Produktionen av odlad sik uppgick till 0,9 miljoner kilo, vilket är nästan 0,3 miljoner kilo mindre än 2013. Av andra odlade matfiskarter, såsom öring, röding, stör och gös, odlades totalt cirka 0,1 miljoner kilo. Cirka 0,4 miljoner kilo rom från regnbåge producerades som livsmedel.

Värdet av produktionen av regnbåge 2014 var 47,1 miljoner euro och av sik 6,6 miljoner euro. Det totala värdet av matfiskproduktionen var 54,5 miljoner euro, vilket är cirka 1,5 miljoner euro mindre än värdet 2013. Förändringen kan i huvudsak förklaras med den minskade produktionen.

Raakakalatuotanto2014
Matfiskproduktionen (miljoner kilo orensad fisk) och dess realvärde (miljoner euro) åren 1980–2014. Värde enligt prisnivån 2014.

Största delen av matfisken odlas i havet

Av den odlade matfisken i landet producerades 86 procent i havet. Produktionen i havet ökade till och med något, medan produktionen i insjöar minskade jämfört med året innan. På Åland producerades 6,5 miljoner kilo matfisk, vid sydvästkusten och i den sydvästra skärgården mer än 3,9 miljoner kilo och på övriga havsområden cirka 1,1 miljoner kilo. I inlandet var produktionen 1,8 miljoner kilo.

Fisk som odlats i Finland konsumerades huvudsakligen inom landet. Samtidigt importerades från utlandet bland annat cirka 9,5 miljoner kilo hel färsk regnbåge och cirka 32 miljoner kilo färsk norsk lax, visar statistikrapporten Utrikeshandeln med fisk, som har publicerats av Luke tidigare.

– Efterfrågan på inhemsk fisk är större än tillgången. Produktionen ökar långsamt i Finland bland annat på grund av de odlingstillstånd som enligt miljöskyddslagen krävs för fiskodling. De reglerar noggrant var och hur mycket fisk som odlas, berättar forskare Riitta Savolainen vid Luke.

Utöver matfisk odlas också fisk för utplantering i naturliga vattendrag. De viktigaste områdena för yngelodling var Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Mellersta Finland. Totalt cirka 56 miljoner enheter av fisk- och kräftyngel i olika åldrar, nykläckta yngel undantaget, producerades för utplantering och vidareodling.

År 2014 fanns 322 fiskodlingsföretag i Finland, med sammanlagt 446 verksamma fiskodlingsanstalter eller odlingar med naturnäringsdammar. Av dessa producerade 164 anstalter matfisk, medan 99 anstalter producerade yngel. Det fanns 196 odlingar med naturnäringsdammar.

Siian ruokakalatuotanto2014
Matfiskproduktionen av sik (miljoner kilo orensad fisk) åren 1996–2014.